Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

269 zł 226.93 zł

Komentarze Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581479
Rok wydania: 2018

Kodeks wykroczeń Komentarz Bojarski

Komentarz do kodeksu wykroczeń autorstwa wybitnych specjalistów – praktyków w poruszanej tematyce, prof. dr hab. Marka Bojarskiego oraz prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego, stanowi wyczerpujące omówienie ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów z zakresu prawa wykroczeń. W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące, m.in.:
- zasad odpowiedzialności za wykroczenia,
- kar i środków karnych,
- warunkowego zawieszenia wykonania kary aresztu,
- przedawnienia orzekania, wykonania kary oraz zatarcia ukarania,
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, interesom konsumentów oraz obyczajności publicznej.

Komentarza do kodeksu wykroczeń uwzględnia i szczegółowo prezentuje wszelkie zmiany ustawodawcze od ostatniego wydania, do najważniejszych należą:
- ustawa z dnia 13.9.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, która m.in. zmieniła art. 27 § 1 - w obowiązującym brzmieniu wprowadza możliwość uwolnienia od kary wykonywania pracy użytecznej społecznie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia,
- nowe brzmienie art. 138d § 2 zmianą z 1.7.2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361), na podstawie którego rozszerzony został krąg podmiotów podlegających karze za wprowadzanie w błąd co do uprawnień,
- nowe brzmienie art. 45 § 1 zmianą z 1.6.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 966), na podstawie którego wydłużony został czas karalności wykroczenia.