Kolonia Limited - Wrocław


Administracjaprawoadministracyjne2013.jpg

Administracja i prawo administracyjne Słownik polsko-angielski

Supernat Jery

Zawiera około 25 tysięcy haseł i jest pierwszą tego typu publikacją na rynku wydawniczym. Niewątpliwie wypełnia istniejącą lukę i powinien okazać się pożyteczny w sytuacji kształtowania się ponadnarodowych przestrzeni administracyjnych, w których językiem porozumiewania się jest język angielski, oraz w sytuacji, gdy o polskiej administracji i polskim prawie administracyjnym coraz częściej mówimy i piszemy po angielsku.

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 64.97 zł 79.9

KOLO-1701.jpg

Techniki decyzyjne i organizatorskie

Jezry Supernat

Książka poświęcona jest technikom decyzyjnym i organizatorskim, czyli szczegółowo opisanym sposobom postępowania nadającym się do wielokrotnego wykorzystania w decydowaniu i organizowaniu, i została pomyślana jako podręcznik towarzyszący wykładowi odpowiedniego przedmiotu ergologicznego w szkołach wyższych. Jej 15 rozdziałów zostało podzielonych na trzy części poświęcone kolejno organizacyjnym aspektom decydowania, techniko

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 32.38 zł 34.49

KOLO-1233.jpg

Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Jan Boć

Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wobec najnowszych problemów i wyzwań współczesnej administracji. Doktryna została postawiona wobec nowych wyzwań związanych z pogorszeniem sytuacji gospodarczej, z przemianami współczesnej cywilizacji, coraz szerszym współdziałanie

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 87.99 zł 109.99

KOLO-1234.jpg

Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego

Jan Boć

Zaprezentowane w zbiorze teksty różnych autorów mają w pierwszej kolejności pomóc studentom studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych w zrozumieniu istoty wielowymiarowej natury organizacji społeczeństwa obywatelskiego, złożoności procesów determinujących ich ewolucję oraz przez nią kształtowanych. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat prawnych ram działalności instytucji społeczeństwa obywa

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 65.99 zł 78.75

kolo-1237.jpg

Państwowa Administracja Gospodarcza

Roman Sowiński

Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na Fundusz Pracy, ubezpieczeniu rolników, oraz zasadom przyznawania i wypłacania niektórych świadczeń. Publikacja u

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 43.99 zł 52.5

kolo-4301.jpg

Aktualne zagadnienia prawa publicznego w Niemczech i Polsce

Zawiera prace doktorantów polskich i niemieckich oraz artykuły powstałe na podstawie ukończonych już rozpraw doktorskich stanowi kolejny drugi tom w Serii Prawo publiczne porównawcze. Seria ta od 2008 r. jest wydawana przez międzynarodowy zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) w Cottbus. Od momentu zaistnienia tej serii na dwu europejskich uczelniach w większym jeszcze stopniu poświęcon

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 41.58 zł 52.5

prawasanitarnegoweterynaryjnego2013.jpg

Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego

Rudy Michał

Stan prawny aktów normatywnych badanych w niniejszej pracy oceniany jest na dzień 1 lipca 2010 r. Jednakże analizowane przepisy mają przede wszystkim stanowić ilustrację prezentowanych w pracy poglądów i tez. Celem pracy było bowiem przede wszystkim wyjaśnienie istoty sanitarnej i weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, sposobu organizacji podmiotów administrujących sprawami sanitarnymi i weterynaryjnymi oraz prawnych form realiza

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 60.64 zł 73.5

UstrojsamorzaduterytorialnegoKorczak.jpg

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski

Korczak Jerzy

Ustrój samorządu terytorialnego Korczak Lisowski Materiały do ćwiczeń

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 43.89 zł 52.5

Prawo-ochrony-srodowiska-Boc.jpg

Prawo ochrony środowiska Boć

Jano Boć

Książka z prawa ochrona środowiska zawiera 11 rozdziałów. Pojęcia, Zasady ogólne, Regulacje horyzontalne, Regulacje sektorowe, Organizacja ochrony, Odpowiedzialność, Pozwolenia na emisję, Wybrane zagadnienia dotyczące aspektów szczegółowych, Testy (15), Organy oraz instytucje właściwe w sprawach ochrony środowiska, Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska.

Wydawnictwo: Kolonia Limited - Wrocław

Cena: 41.58 zł 52.5

Polecane działy

Polecane książki