Komentarz do planu kont 2019

Komentarz do planu kont 2019

Augustowska Maria


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042013
Rok wydania: 2014

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 289).

Komentarz składa się z dwóch części:
 • część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Komentarz zawiera:
 • rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
 • wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Komnetarzowi towarzyszy suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.

Zmiany wprowadzone do XIV wydania Komentarza…:

1. W komentarzu do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (obecnie część I) w XIV wydaniu zaprezentowano ewidencję nowych zagadnień , w tym:
 • analiza zmian w podatku VAT obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. pod kątem ich wpływu na ewidencje księgową, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego i terminów odliczeń podatku naliczonego od podatki należnego;
 • skutki orzecznictwa NSA w sprawie podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego na ewidencje tego podatku w samorządowych jednostkach budżetowych;
 • zasady ewidencji nieruchomości w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • operacje gospodarki środkami trwałymi (nieruchomościami), ze szczególnym uwzględnieniem operacji księgowych specyficznych dla sektora finansów publicznych takich jak:
– ewidencja zamiany działek gruntowych jednostek sektora finansów publicznych z podmiotami zewnętrznymi,
– operacje oddania gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego w wieczyste użytkowanie,
– zakup i prezentacje w księgach rachunkowych prawa wieczystego użytkowania
 • prezentacja ewidencji operacji dotyczących dóbr kultury
 • składniki wartości niematerialnych i prawnych opracowane przez jednostkę we własnym zakresie
 • zasady ujęcia w księgach rachunkowych i rozliczenia wadiów i sum depozytowych o podobnym charakterze oraz ich oprocentowania w zależności rodzaju działalności którego dotyczą (gospodarka nieruchomościami, zamówienia publiczne)
 • rozliczenie dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • szczegółowy opis ewidencji funduszy specjalnych innych niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • aktualizacja powiązania poszczególnych paragrafów wydatków z kontami kosztów w układzie rodzajowym
 • różnice pomiędzy rezerwami na koszty a biernymi międzyokresowymi rozliczeniami kosztów.

2. Nowo dodana część II komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zawiera:
 • szczegółowy opis funkcjonowania kont księgi rachunkowej wraz z prezentacją operacji księgowych na poszczególnych kontach budżetu z podziałem na ewidencję na stronie Wn i Ma każdego konta;
 • prezentacje różnych trudnych, nietypowych operacji dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów warunkowych wyjątkowymi rozwiązaniami prawa finansowego nie dającymi możliwości ich ujęcia w księgach rachunkowych według standardowych reguł (np. rozliczenie dochodów otrzymanych i dochodów wykonanych, wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).