Komentarz do planu kont 2019

Komentarz do planu kont 2019

Augustowska Maria


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378040514
Rok wydania: 2012

Komentarz do planu kont 2013 Augustowska Maria dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń wprowadzających nowe zasady ewidencji od 15 lutego 2012 r., w tym m.in.:
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.).

Opracowanie zawiera: rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej, wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.
Publikacji towarzyszy suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza. Zmiany wprowadzone do XIII wydania Komentarza:
przedstawienie zasad ewidencji na nowych kontach
245 „Wpływy do wyjaśnienia”
976 „Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami”
990 „Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”
992 „Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”

szereg zmian w funkcjonowaniu dotychczas obowiązujących kont, w tym odnośnie kont:
011 „Środki trwałe”
072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
101 „Kasa”
130 „Rachunek bieżący jednostki
132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”
221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
800 „Fundusz jednostki”
975 „Wydatki strukturalne”