Komentarz do planu kont Augustowska ODDK

Komentarz do planu kont Augustowska ODDK

Augustowska Maria


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043461
Rok wydania: 2017

Komentarz do planu kont Augustowska

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym).
Komentarz do planu kont posiada suplement elektroniczny zawierający treść komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu księgowemu szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.
Podstawowe narzędzie pracy dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej.
Wnikliwy komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r. poz. 24).

Komentarz składa się z dwóch części:
- część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
- część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

plan kont wyd. ODDK zawiera:
- rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
- wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Zmiany wprowadzone do najnowszego wydania komentarza do planu kont:
- aktualizacja związana z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 24), obowiązującą od 4 stycznia 2017 r.;
- wprowadzenie propozycji nowych księgowań związanych z obowiązkiem wdrożenia od 1 stycznia 2017 r. nowego systemu rozliczeń podatku od towarów i usług we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego – konieczność scentralizowania rozliczeń VAT i dostosowania zasady ewidencji księgowej;
- dodatkowo zaprezentowano i wyjaśniono merytorycznie ewidencję księgową:

- rozliczanie płatności dochodów budżetowych kartami płatniczymi przez petentów,
- rozliczanie programów społecznych (rodzinnych) związanych ze świadczeniami z programu „Rodzina 500+”,
- zasady ujęcia w ewidencji odsetek od kredytów i pożyczek (dodatkowe wyjaśnienia z uwagi na liczne nieporozumienia występujące w praktyce księgowej).

komentarz uwzględnia nowelizacje wielu aktów prawnych z zakresu gospodarki finansowej sektora finansów publicznych i rachunkowości.

Stan prawny – 4 stycznia 2017 roku