Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2019

Komentarz do planu kont Augustowska Rup 2019

Augustowska Maria


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042761
Rok wydania: 2016

Komentarz do planu kont Augustowska Rup dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Komentarz dla skarbnika i głównego księgowego jednostki budżetowej uwzględnia zmiany w rozporządzeniu dot. rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!
Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2015 r. poz. 1954).

Komentarz składa się z dwóch części:
- część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Komentarz do planu kont zawiera:
- obszerny komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,
- wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.

Komentarzowi towarzyszy suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy korespondującymi kontami, a także edytować i drukować potrzebne.
Zmiany wprowadzone do XV wydania Komentarza:
- Zmiany w klasyfikacji i ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby rachunku zysków i strat w związku z likwidacją kategorii zysków i strat nadzwyczajnych – uwzględnienie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia dot. rachunkowości budżetowej obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
- Opisano nowe funkcje szeregu kont wynikające z powyższych zmian przepisów prawa.
Dodatkowo zaprezentowano i wyjaśniono merytorycznie ewidencję księgową:
- potrąceń wzajemnych wierzytelności jednostek budżetowych z innymi podmiotami spoza sektora finansów publicznych (co było tematem licznych zapytań Czytelników);
- sposobu funkcjonowania odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług oraz jego odzwierciedlenia w ewidencji księgowej;
- szczególne przypadki ewidencji nieruchomości w jednostkach budżetowych;
- kosztów produktów na własne potrzeby, przekazanych nieodpłatnie lub utraconych lub zniszczonych w wyniku zdarzeń losowych.