Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński
Bestseller

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

336 zł 242.87 zł

Katarzyna Szaruga


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043737
Rok wydania: 2017

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnieniem przepisów:

- odpowiednich rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o rachunkowości
- KSR oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i związanych z nimi interpretacji
- prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.

Komentarzowi do poszczególnych artykułów ustawy towarzyszą liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce.

Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości uwzględnione w Komentarzu:

- szereg zmian powiązanych z nową ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – zmienione zasady dotyczące wyboru firmy audytorskiej, treści umowy o badanie sprawozdania finansowego;
- zmiana katalogu jednostek zaliczanych do kategorii małych podmiotów oraz konsekwencje z tym związane (w tym m.in. wyłączenie fundacji i stowarzyszeń z tej kategorii);
- nowe limity, po przekroczeniu których jednostka musi prowadzić pełną księgowość;
- zmiany w katalogu jednostek, które mogą korzystać z uproszczeń w ujmowaniu leasingu, najmu, dzierżawy w księgach rachunkowych;
- wprowadzenie nowego wzoru sprawozdania finansowego odrębnie dla organizacji pożytku publicznego – zgodnie z nowym załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości
- wprowadzenie obowiązku wykazywania w sprawozdaniu bardzo obszernych informacji niefinansowych – dotyczy głównie bardzo dużych jednostek gospodarczych;
- zmiany w technicznym rachunku ubezpieczeń oraz ogólnym rachunku zysków i strat sporządzanym przez zakłady ubezpieczeń.

Stan prawny komentarza: 21 czerwca 2017 r.