Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Raciński Artur


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325575939
Rok wydania: 2015

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Książka powstała jako efekt wieloletnich doświadczeń Autora w dziedzinie ssprawozdań finansowych. Główne zalety książka o sprawozdaniach finansowych:
- zrozumiałe przedstawienie prezentowanych zagadnień poparte licznymi przykładami korekt i wyłączeń konsolidacyjnych,
- koncentracja na istotnych aspektach przeprowadzania konsolidacji sprawozdań - kilkunastoletnie doświadczeniu autora w zakresie sporządzania i weryfikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych,
- uwzględnienie opinii i propozycji Czytelników oraz uczestników prowadzonych przez Autora szkoleń,
- natychmiastowe zastosowanie w praktyce - Opisy i wyliczenia poszczególnych korekt mogą być także wykorzystane jako element dokumentacji konsolidacyjnej jednostki dominującej.

Nowe wydanie książki, zaktualizowane i uzupełnione o dodatkowe przykłady, oparte jest na:
- przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z uwzględnieniem zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku),
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych,
- MSSF oraz KSR - Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.

Konsolidacja sprawozdań finansowych
Spis treści
Wprowadzenie
1. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1.1. Wprowadzenie
1.2. Charakterystyka grupy kapitałowej
1.3. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych
1.4. Wyłączenia z konsolidacji
1.4.1. Wyłączenia z obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego
1.4.2. Wyłączenia z konsolidacji jednostek podporządkowanych
1.4.3. Własność pośrednia
1.5. Organizacja procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1.5.1. Zasady i metody sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
1.5.2. Zasady rachunkowości grupy kapitałowej
1.5.3. Dokumentacja konsolidacyjna
1.5.4. Etapy sporządzania sprawozdania skonsolidowanego
2. Konsolidacja metoda pełną
2.1. Wprowadzenie
2.2. Korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem jednostki zależnej
2.2.1. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie udziałów lub akcji gotówką)
2.2.2. Korekty związane z utworzeniem jednostki zależnej (aport rzeczowy)
2.3. Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej
2.4. Wartość godziwa
2.5. Wartość firmy i ujemna wartość firmy
2.5.1. Odpisy amortyzacyjne
2.5.2. Odpisy aktualizujący wartość firmy
2.6. Kapitał mniejszości
2.7. Odpis aktualizujący wartość udziałów
2.8. Podwyższenie kapitału podstawowego
2.8.1. Podwyższenie kapitału podstawowego nie zmieniające udziału procentowego w kapitale jednostki podporządkowanej
2.8.2. Podwyższenie kapitału podstawowego powodujące zmianę udziału procentowego w kapitale jednostki podporządkowanej
2.9. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych
2.10. Eliminacja dywidend otrzymanych od jednostek zależnych
2.11. Eliminacja należności i zobowiązań, przychodów i kosztów
2.11.1. Zasady eliminacji należności i zobowiązań
2.11.2. Korekty związane z odpisami aktualizującymi należności w ramach grupy kapitałowej
2.11.3. Eliminacja przychodów i kosztów
2.11.4. Korekty związane z uzgodnieniem należności i zobowiązań, przychodów i kosztów w ramach grupy kapitałowej
2.11.5. Eliminacja pożyczek udzielonych w ramach grupy kapitałowej
2.12. Niezrealizowane zyski i straty
2.12.1. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży zapasów
2.12.2. Niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży środków trwałych
2.13. Sprzedaż udziałów w jednostkach zależnych
2.13.1. Sprzedaż wszystkich udziałów w jednostkach zależnych
2.13.2. Sprzedaż części udziałów w jednostkach zależnych
2.14. Przeliczenie sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej
2.14.1. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki podporządkowanej
2.14.2. Korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem zagranicznej jednostki zależnej
2.14.3. Korekty konsolidacyjne związane z nabyciem zagranicznej jednostki zależnej
2.14.4. Przeliczenie rachunku przepływów pieniężnych zagranicznej jednostki zależnej
2.14.5. Przeliczenie not objaśniających do bilansu oraz rachunku zysków i strat zagranicznej jednostki zależnej
3. Konsolidacja metodą proporcjonalną
3.1. Wprowadzenie
3.2. Korekty związane z utworzeniem i nabyciem udziałów w jednostkach współzależnych
4. Metoda praw własności
4.1. Wprowadzenie
4.2. Korekty związane z utworzeniem i nabyciem udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4.2.1. Korekty związane z utworzeniem jednostek stowarzyszonych
4.2.2. Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4.3. Wycena udziałów zagranicznej jednostki stowarzyszonej metodą praw własności
4.4. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach stowarzyszonych
4.5. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach stowarzyszonych
4.6. Niezrealizowane zyski i straty w jednostkach stowarzyszonych
4.7. Sprzedaż udziałów w jednostkach stowarzyszonych
5. Porównanie przepisów Ustawy o Rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
5.1. Zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5.2. Jednostki powiązane
5.3. Definicja kontroli, znaczącego wpływu, współkontroli
5.4. Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5.5. Wyłączenia z konsolidacji (wyceny udziałów metodą praw własności) jednostek podporządkowanych
5.6. Konsolidacja metodą pełną zgodnie z MSSF 10 i MSSF 3
5.6.1. Udział niekontrolujący (kapitał mniejszości)
5.6.2. Korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem jednostki zależnej
5.6.3. Wartość firmy / zysk z okazyjnego nabycia (ujemna wartość firmy)
5.6.4. Korekty związane z nabyciem udziałów w jednostkach zależnych
5.6.5. Odpisy aktualizujące wartość firmy
5.6.6. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach podporządkowanych
5.6.7. Przeliczenie sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej
5.7. Wycena udziałów metodą praw własności
Spis przykładów