Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Joanna Wyporska Frankiewicz


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381877749
Rok wydania: 2020

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności:
Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:
podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK,
ocenę działalności podmiotów samorządowych, jej kryteria, ograniczenia i sposób dokonywania oraz metodykę kontroli oraz dokumenty upoważniające do przeprowadzenia kontroli,
prawa i obowiązki stron postępowania kontrolnego, a także wystąpienia pokontrolne oraz zaskarżanie jej wyników.
Zagadnienia dotyczące rządowej kontroli działalności i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, w tym m.in.:
zakres i formy nadzoru sprawowanego przez organy administracji rządowej oraz przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę,
nadzór nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i postępowanie w przypadku powtarzającego się naruszania Konstytucji lub ustaw,
uprawnienia organów administracji rządowej wobec samorządu terytorialnego w sytuacjach nadzwyczajnych.
Książka zawiera aktualną regulację prawną, uzupełnioną o przepisy dotyczące COVID-19 w zakresie zmian dotyczących terminów procesowych związanych z prowadzoną kontrolą w czasie stanu pandemii.