Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych

Marta Sochańska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588133
Rok wydania: 2019

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych przykłady list sprawdzających

Korekty finansowe w procesie udzielania zamówień publicznych. Kontrola postępowań współfinansowanych ze środków unijnych. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administracyjnych i KIO. W książce szczególny nacisk położono na kwestię korekt finansowych nakładanych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz sposobu ich unikania i obniżania. Publikacja zawiera liczne przykłady naruszeń i nałożonych korekt wraz ze szczegółowym omówieniem, podstawą prawną ich nałożenia, orzecznictwem sądów administracyjnych i KIO. Są one prezentowane w rozdziałach odpowiadających poszczególnym trybom udzielania zamówień publicznych. Dużym atutem książki są szczegółowe listy sprawdzające opracowane dla wszystkich omawianych trybów, dołączone do publikacji na płycie CD. To narzędzie przydatne zarówno z punktu widzenia kontrolujących, jak i kontrolowanych, którzy z jego użyciem mogą we własnym zakresie prawidłowo przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia, a następnie przygotować się do kontroli. Całość uzupełniają aktualne wersje podstawowych aktów prawnych dotyczących kontroli zamówień publicznych realizowanych w oparciu o dofinansowanie z UE.
Walor kompleksowej pomocy przy kontroli procedur udzielania zamówień dopełniają dołączone do publikacji na płycie CD edytowalne wersje list sprawdzających. Całość uzupełniają zamieszczone w książce aktualne wersje podstawowych aktów prawnych dotyczących kontroli zamówień publicznych realizowanych w oparciu o dofinansowanie z UE. W książce uwzględniono też aktualne orzecznictwo sądowe oraz KIO.

Dzięki książce Czytelnik dowie się:

Czy stwierdzone w trakcie kontroli naruszenie przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych może skutkować nałożeniem korekty finansowej?
Jakiej wysokości będzie ewentualna korekta i czy może ona zostać obniżona?
Jakie argumenty mogą uzasadnić obniżenie korekty lub nawet odstąpienie od jej nałożenia?
Jak przygotować się do kontroli udzielania zamówień?
Jakie błędy najczęściej popełniają beneficjenci funduszy unijnych?
Jak kształtuje się orzecznictwo sądowe oraz KIO dotyczące korekt finansowych?
W jaki sposób wyliczane są kwoty nakładanych korekt?
Które naruszenia mają charakter istotny, a które jedynie formalny?
Dzięki publikacji Czytelnik dowie się, czy dopuszczalne jest:

opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych,
odstępowanie od publikacji ogłoszenia o zamówieniu we wszystkich wymaganych publikatorach,
dzielenie przedmiotu zamówienia,
skracanie treści ogłoszenia o zamówieniu w celu dostosowania go do liczby znaków dostępnych w formularzu,
zróżnicowanie warunków udziału w postępowaniu,
prowadzenie z wykonawcami negocjacji,
udzielanie wielu oddzielnych zamówień dotyczących tego samego przedmiotu zamówienia,
zmiana umów na realizację zamówienia publicznego,
dowolne wybieranie trybu udzielenia zamówienia.
Publikacja pozwala sprawdzić, czy naruszenia procedury udzielania zamówień będą skutkowały nałożeniem przez instytucję kontrolującą korekty finansowej i w jakiej wysokości. Wskazuje też na argumenty, jakie mogą przemawiać za zmianą stanowiska w sprawie nałożonej korekty. Beneficjenci środków unijnych mogą dzięki niej uniknąć potencjalnych błędów w procedurze i prowadzonej dokumentacji postępowania.

Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:

Czy w trakcie prowadzonej kontroli sprawdziłem wszystkie możliwe naruszenia obowiązujących procedur?
Czy prawidłowo zastosowałem wskaźnik korekty finansowej?
Czy prawidłowo obliczyłem kwotę korekty?
Czy wskazałem kontrolującemu wszystkie argumenty przemawiające za odstąpieniem od nałożenia korekty finansowej lub jej obniżeniem?
W książce znajdują się wzory list sprawdzających dotyczących następujących trybów udzielania zamówień publicznych oraz zmian umów:

przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem,
negocjacje bez ogłoszenia,
dialog konkurencyjny,
licytacja elektroniczna,
zamówienie z wolnej ręki,
rozeznanie rynku,
zasada konkurencyjności,
aneksowanie umów.