KP Kodeks pracy 2021 Twoje Prawo Beck

KP Kodeks pracy 2021 Twoje Prawo Beck

Florek Ludwik


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325565961
Rok wydania: 2020

KP Kodeks pracy 2021 Twoje Prawo Beck

Stan prawny: 1 września 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.12.2020 r. – Ustawa z 06.12.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432) Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks pracy Wyciąg z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) Indeks rzeczowy. Ludwik Florek z wyd. Beck prezentuje serię tekstów kodeksu adresowaną do prawników, pracowników państwowej i samorządowej administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Składa się z żółtych broszur, pogrupowanych tematycznie według poszczególnych gałęzi prawa. Uwzględniają one aktualny stan prawny. Wyróżnia je wysoki poziom opracowania redakcyjnego, a zwłaszcza użycie haseł, którymi opatrzono poszczególne artykuły. To oryginalne rozwiązanie pełni funkcję wskaźnika informacyjnego , ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu.
Publikacja z kodeksu zawiera:
Kodeks pracy,
– ustawę o związkach zawodowych,
– ustawę o organizacjach pracodawców,
– ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
– ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
– ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
– ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy,
– ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– oraz akty wykonawcze.