Krajowe Standardy Rachunkowości 2019 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
Bestseller

Krajowe Standardy Rachunkowości 2019 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

262.5 zł 187.07 zł

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046646
Rok wydania: 2019

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów, w tym: zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym. Liczne przykłady liczbowe, tablice i schematy pomogą praktykom w zrozumieniu omawianych zagadnień. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do pracowników służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów, audytorów i przyszłych adeptów tych zawodów. Może ona też być użyteczna dla praktyków gospodarczych, dla doskonalących kwalifikacje zawodowe ekonomistów i menedżerów oraz innych osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z dziedziny rachunkowości.

Publikacja niezbędna każdemu księgowemu – pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

W książce: najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:
KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”,
KSR nr 2 „Podatek dochodowy”,
KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
KSR nr 4 „Utrata wartości aktywów”,
KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”,
KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
KSR nr 9 „Sprawozdanie z działalności”,
KSR nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi”,
KSR nr 11 „Środki trwałe”,
KSR nr 12 „Działalność rolnicza” – nowy standard;
stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości:
w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości – nowe stanowisko,
w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów,
w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego,
w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych,
w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów,
w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii,
w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.