Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej

Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej

159 zł 140.97 zł

Dorota Adamek Hyska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980265
Rok wydania: 2019

Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. gospodarka żywieniowa (dokumentacja, uzgodnienia z intendentem, księgowania, kontrola, kalkulacja kosztów, przychody z tego tytułu a wydatki), księgowanie dochodów z tytułu opłat w szkołach i przedszkolach, egzekucja i umarzenie opłat za żywienie oraz za pobyt w przedszkolu, księgowanie odsetek za zwłokę, przyjęcie darowizny przez placówkę oświatową. Książka będzie mocnym narzędziem w przypadku przygotowań do zamknięcia ksiąg rachunkowych i przygotowania sprawozdań finansowych za 2019 r. Znajdują się w niej bowiem liczne odwołania do ujmowania danego zdarzenia w sprawozdaniach finansowych i budżetowych, a w szczególności do nowego elementu sprawozdania finansowego, czyli „Informacji dodatkowej". Książka zawiera również informacje dotyczące inwentaryzacji w publicznych jednostkach oświatowych, czy też odpisów aktualizacyjnych. Publikacja ma za zadanie również uporządkować najczęściej występujące księgowania w publicznych jednostkach oświatowych, tak aby stanowiły swoisty leksykon księgowań do którego można sięgnąć w sytuacjach gdy pojawi się trudność ewidencyjna (w związku z tym przedstawiamy zasady księgowe w zakresie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków pieniężnych, zaangażowania, przychodów, kosztów, rozliczeń międzyokresowych, odsetek, jak również licznych księgowań związanych z wynagrodzeniami i innymi kosztami pracy. Publikacja obszernie przedstawia zagadnienia związane z kosztami wynagrodzeń, nie tylko w kontekście księgowań, ale również prawnym – w tym kwestie:

Zasad dokonywania potrąceń wynagrodzeń,
Rozliczenia delegacji,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
Trzynastka.
W książce przedstawiamy:

Ponad 130 schematów księgowań z zakresu aktów trwałych, dochodów, wydatków, przychodów, kosztów, wynagrodzeń oraz innych księgowań,
Przykłady liczbowe z wykorzystaniem schematów księgowań,
Opisy kont (np. w zakresie zaangażowania),
Metody wyceny (w zakresie zdarzeń dotyczących aktywów trwałych),
Opis danego zdarzenia gospodarczego na gruncie różnych ustaw (np. aktywa niskocenne (problemy związane z podniesieniem kwoty na aktywa niskocenne do 10 000 zł), moment ujęcia odsetek w księgach,
Sposoby udokumentowania danego zdarzenia gospodarczego (jakie dowody księgowe użyć jako podstawę ewidencji),
Prowadzenie analityki do danego zdarzenia,
Powiązania ze sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi oraz klasyfikacją budżetową.