Lista płac w praktyce 2020 Beck

Mariusz Pigulski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381983587
Rok wydania: 2020

Lista płac w praktyce 2020 Beck odpowiedzi na najtrudniejsze pytania

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.
Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:
15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
przykładowe listy płac,
zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.
W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:

nowe reguły kalkulowania zaliczek podatkowych w 2020 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy;
sposób prawidłowego rozliczania w 2020 r. wpłat do PPK;
zasady stosowania w 2020 r. nowego zwolnienia podatkowego „zerowy PIT";
zmiany w zakresie PIT obowiązujące od 1.10.2019 r.;
wyłączenie od 2020 r. dodatku stażowego z płacy minimalnej;
sposób ustalania w praktyce kwot wolnych od potrąceń w przypadku umów cywilnoprawnych;
opis nowego wzoru PIT-11;
podwyższenie od 1.9.2019 r. stawek procentowych wynagrodzenia pracowników młodocianych;
reguły rozliczania z podatku i składek ZUS świadczenia w postaci zapewnienia pracownikowi zakwaterowania;
podwyższenie od 2020 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
nowe wskaźniki na 2020 r., takie jak np. współczynnik ekwiwalentowy czy kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS w 2020 r.
6 najważniejszych zalet prezentowanej publikacji:
1. Przykłady obliczeń krok po kroku
Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.

2. Gotowe schematy postępowania
Szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania.

3. Rozwiązania nietypowych problemów
Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.

4. Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP
W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.

5. Wzory dokumentów płacowych
Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.

6. Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń
Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2019 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.
Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo:

Jak w praktyce stosować zwolnienie z opodatkowania „zerowy PIT"?
W jaki sposób wyliczać zaliczki na podatek w 2020 r. w miesiącu, w którym dochód zatrudnionego przekracza próg podatkowy?
Kiedy powstaje przychód z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę i jak te wpłaty prawidłowo rozliczać na liście płac?
Jak „zerowy PIT", wpłaty na PPK i zmiany podatkowe obowiązujące od 1.10.2019 r. wpływają na ustalanie kwot potrąceń z należności wypłacanych zatrudnionym osobom?
W jakim zakresie zmodyfikowano reguły dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przysługującego w ramach umowy zlecenia i umów o podobnym charakterze?
Jakie są zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
Jak rozliczać popularne świadczenia pozapłacowe oferowane zatrudnionym osobom?
W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?
Jakie są najważniejsze obowiązki przy zatrudnianiu osoby spoza Unii Europejskiej?
Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
Jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne?
Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
Jak wyznaczać podstawę urlopową i ekwiwalentową w nietypowych sytuacjach?
Jakie są reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego zleceniobiorców?
Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:

ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
wyznaczania nowego terminu wypłaty,
rozliczania godzin nadliczbowych,
rekompensowania pracy w niedziele i święta,
wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
rozliczania pracy w nocy,
wypłaty świadczeń chorobowych,
dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych,
reguł wysyłania pracowników do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania,