Meritum HR Marciniak

Meritum HR Marciniak

230 zł 173.84 zł

Meritum


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381246927
Rok wydania: 2018

Meritum HR Marciniak Wzory i formularze dostępne na stronie www

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:

- rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specyfiki organizacji; spojrzenie od strony praktycznej na działalność HR w firmach;
- omówienie roli osób prowadzących sprawy kadrowe w firmach w kontekście zmian funkcji, narzędzi, jakimi współcześnie dysponują działy HR, coraz wyższych wymagań im stawianych – zarówno przez menedżerów, jak i pracowników;
- wyjaśnienie, jak powinna być zbudowana współczesna „komórka kadrowa” – omówienie funkcji, wielkości (liczebności pracowników działów HR), zadań w zależności od typu firmy w dzisiejszych realiach (godpodarczych, prawnych, ale i technicznych) działania firm; wskazanie tendencji (europejskich i światowych) w modyfikacji struktur w HR;
- nowe przykładowe schematy efektywnej organizacji pracy działu personalnego („klasycznego”, rozbudowanego, dużej struktury HR w firmie zatrudniającej pow. 1000 osób), schematy działania obrazujące, jak zbudować taki dział np. w dużym polskim przedsiębiorstwie (docelowy model i struktura działu);
- rozbudowane przykłady (wariantowe) strategii personalnych;
- opis (współczesnego) stanowiska dyrektora i kierownika działu osobowego (kadr);
- przykłady regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania (zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy);
- podsumowanie poszczególnych zagadnień (części publikacji) w postaci ankiet dla działów personalnych (umożliwiających autodiagnozę danego obszaru HR – m.in. ocena efektywności działań w obszarze rekrutacji i naboru, adaptacji zawodowej, motywacji płacowej i pozapłacowej, szkoleń i rozwoju, oceny pracowników);
- omówienie nowych regulacji dotyczących gromadzenia danych osobowych przez firmy/ działy HR, pozykanych w procesie rekrutacji;
- przykładowe zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych (wraz z omówieniem-komentarzem);
- porównanie metod Assessment Center i Development Center – przykłady procedur, raportów z sesji;
- szczegółowe omówienie typów błędów popełnianych w procesie rekrutacji;
- całościowy przykład arkusza adaptacji zawodowej nowo zatrudnionego pracownika;
- omówienie wyników aktualnych badań dotyczących motywacji finansowej menedżerów;
- omówienie warunków dla optymalnego systemu wynagradzania w organizacji;
- całościowy przykład wartościowania stanowisk metodą analityczno-punktową;
- wskazanie kompleksowych wytycznych dla budowy i optymalizacji systemu premiowania w organizacji; szczegółowe omówienie i przedstawienie na rozbudowanych przykładach możliwie optymalnego pod względem wysokości i częstotliwości systemu premiowania;
- omówienie sposobów motywowania pracowników dla poszczególnych branż czy struktur zatrudnienia (m.in. pracowników IT, pracowników produkcyjnych czy w firmach handlowych); kompleksowy przykład założeń systemu premiowania pracowników o wysokim potencjale;
- omówienie aktualnych tendencji w systemach szkoleń pracowniczych;
- przedstawienie standardów i dobrych praktyk szkoleniowych, szkoleń wewnętrznych (zasady tworzenia systemu szkoleń wewnętrznych i przykładowy regulamin takich szkoleń, arkusz oceny efektywności szkolenia przez kierownika);
- szczegółowe omówienie metody oceny, nagradzania pracowników w systemie MBO (Management by Objectives), zarządzania przez partycypację pracowników w wyznaczaniu i definiowaniu celów; przedstawienie procesu wdrażania MBO przez dział HR, oceny wykonania zadań w tym systemie; omówienie najczęściej popełnianych błędów we wdrażaniu MBO;
- omówienie kwestii zwolnień monitorowanych (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
- przedstawienie zagadnienia controllingu personalnego, informacji kadrowej w nowoczesnej firmie;
- analiza ryzyka kadrowego firmy – czym jest ryzyko presonalne, omówienie zasad i sposobów postępowania, związek z ryzykiem prawnym – rola audytu, mechanizmów kontrolnych działu HR w ograniczaniu ryzyk; przykładowe rekomendowane kroki dotyczące analizy ryzyka kadrowego; przykłady ankiet dla kadry kierowniczej dotyczących poziomu realizacji funkcji personalnej w firmie;
- controlling personalny w kontekście najistotniejszych wskaźników wydajności KPI; omówienie rodzajów wskaźników wydajności;
- kompleksowy przykład raportu rocznego w obszarze zatrudnienia w organizacji;
- aktywne i profesjonalne budowanie i promowanie wizerunku oraz reputacji firmy-pracodawcy z wykorzystaniem współczesnych narzędzi (m.in. sieci społecznościowych); omówienie błędów związanych z praktyką budowy wizerunku pracodawcy.