Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji) autorskie rozwiązania w budowaniu algorytmów cenowych
Bestseller

Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji) autorskie rozwiązania w budowaniu algorytmów cenowych

Jarosław Mika


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588928
Rok wydania: 2020

Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji) autorskie rozwiązania w budowaniu algorytmów cenowych

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie metod szacowania cen transferowych. Regulacje w zakresie cen transferowych zmienione z dniem 1.1.2019 r. rozszerzyły katalog stosowania metod szacowania cen o metody dowolnego wyboru. Wprowadzenie rozszerzonego katalogu pozwoli podatnikom na wdrożenie autorskich rozwiązań w budowaniu algorytmów cenowych oraz umożliwi szersze udowodnienie stosowania cen rynkowych. W książce Autorzy poruszają m.in. następujące zagadnienia:
podział metod szacowania cen transferowych;
wybór odpowiedniej metody, prowadzący do znalezienia najodpowiedniejszego sposobu dla danej transakcji z podmiotem powiązanym;
metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
metoda ceny odprzedaży;
metoda koszt plus;
metoda zysku transakcyjnego;
metoda podziału zysku;
inne metody wyceny (m.in. metoda lider minus, metoda kosztów relewantnych, metoda dolnej granicy ceny);
techniki wyceny;
korekta cen transferowych i kompensata transakcji;
recharakteryzacja i pominięcie transakcji.
Opracowanie adresowane jest do osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, szczególnie do: doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, a także do przedsiębiorców oraz pracowników administracji skarbowej, inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego.
Rozdział I obejmuje charakterystykę regulacji w porządku prawnym polskim oraz OECD.
W rozdziale II szczególną uwagę poświęcono definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Zdefiniowanie transakcji jednorodnej implikuje bowiem
spełnienie jednej z trzech przesłanek do zidentyfikowania obowiązku przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych. W tym miejsc należy zauważyć że obwiązek ten winien być ujawniony przez członków zarządu w stosownym oświadczeniu. Dodatkowo od 1.1.2019 r. oświadczenie powinno zawierać klauzule rynkowości stosowanych cen. W przypadku, gdy ceny odbiegają od cen rynkowych, wówczas narzędziem obronnym pozostaje mechanizm kompensaty, który szerzej został opisany w rozdziale IV. Dodatkowo, rozdział II zawiera opis wspomnianej zasady wyboru stosownej metody szacowania cen.
Rozdział III obejmuje charakterystykę pięciu metod ujętych w zamkniętym katalogu oraz dodatkowe metody, w tym kilka rodzajów technik wyceny. Do każdej z metod dołączona został przykładowa analiza porównawcza obrazująca metodologię sporządzenia analizy benchmarkowej.
W rozdziale IV, obok wspomnianego mechanizmu kompensaty, opisany został nowy mechanizm tzw. korekty cen transferowych. Jest to narzędzie umożliwiające podatnikowi wyrównanie wyniku na transakcji lub całego przedsiębiorstwa po zakończeniu roku podatkowego. Informacja o zastosowaniu tego typu mechanizmu składana jest w zaznaniu rocznym CIT-8 i umożliwia uzyskanie wyniku odpowiadającego rynkowej analizie porównawczej.
W rozdziale V opisane zostały warunki do wdrożenia nowego mechanizmu tzw. bezpiecznych przystani (ang. safe harbour) dla dwóch rodzajów transakcji: finansowych
(pożyczki, kredyty, emisja obligacji) oraz rutynowych (wsparcia). Mechanizm safe harbour umożliwia tzw. urynkowienie transakcji w wyniku wprowadzenia warunków opisanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z jednoczesnym pominięciem obowiązku przygotowania analiz porównawczych.
W rozdziale VI opisana została analiza cen transferowych (analiza porównawcza, analiza zgodności) w tym dwie metody badawcze statystyczne: addytywna i dedukcyjna.
Rozdział VII dotyczy dwóch specyficznych i nowych narzędzi wprowadzonych do regulacji z dniem 1.1.2019 r., tj. recharakteryzacji transakcji oraz pominięcia transakcji. Dodatkowo przedstawione zostały metody stosowane w wybranych krajach OECD