Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

189 zł 162.85 zł

Zdzisław Brodzisz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588799
Rok wydania: 2019

Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem I instancji

Adresatami książki są prokuratorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Policji oraz innych organów uprawnionych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, oraz Żandarmerii Wojskowej, a także organów Inspekcji Handlowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto publikacja będzie przydatna dla innych zawodów prawniczych: adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów.
Książka prezentuje ogólny zarys metodyki pracy prokuratora oraz szczegółowe aspekty pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu pierwszoinstancyjnym. Publikacja uwzględnia:
- KPK z uwzględnieniem ustawy z 17.7.2019 r. zmieniającej Kodeks postępowania karnego (Druk Nr 3251, Reforma KPK 2019),
- rozporządzenie MS z 7.4.2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
- wytyczne Prokuratora Generalnego,
- wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z 30.8.2017 r. w zakresie pracy dochodzeniowo-śledczej, a także wnioski wynikające z praktyki,
- wskazówki optymalnego ukształtowania przebiegu konkretnego postępowania przez umiejętne wykorzystanie instrumentów prawnych będących w dyspozycji prokuratora i funkcjonariuszy Policji oraz innych służb.

W Części pierwszej książka Metodyka pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym omawia m.in.:
zależność metodyki pracy prokuratora od modelu postępowania przygotowawczego,
znaczenie dla praktyki prokuratorskiej konsensualnego modelu postępowania przygotowawczego, ze wskazaniem na jego związki z procesem inkwizycyjnym,
znaczenie specjalizacji dla metodyki pracy prokuratora w postępowaniu przygotowawczym i warunki niezbędne do jej wprowadzenia.
Część II. obejmuje omówienie podstawowej problematyki zawartej w Dziale VII KPK, w tym:
zadania postępowania przygotowawczego,
czynności przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
przedstawienie przebiegu śledztwa i dochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem i odrębnym omówieniem ich przebiegu w modelu konsensualnym,
charakterystykę obu stron postępowania przygotowawczego – podejrzanego i pokrzywdzonego ‒ omawiając ich pojęcie i pozycję w tej fazie procesu, przesłuchanie oraz prawa i obowiązki, a także zasady udziału w czynnościach postępowania przygotowawczego,
czynności operacyjno-rozpoznawcze,
zagadnienia związane z dowodowym wykorzystaniem materiałów pozyskiwanych w wyniku kontroli operacyjnej, w tym podsłuchu operacyjnego i operacyjnego przeszukania on-line, a także „prowokacji policyjnej”,
stosowanie środków zapobiegawczych w postępowaniu przygotowawczym,
zasady sporządzania decyzji końcowych.
Część III. obejmuje tematykę związaną z udziałem prokuratora, jako oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądem I instancji, gdzie omówiono:
problematykę specjalizacji prokuratorów w postępowaniu sądowym i podejmowane w tym zakresie działania organizacyjne,
podstawowe zagadnienia związane z zadaniami prokuratora w postępowaniu sądowym: przygotowania do rozprawy głównej, rozprawy głównej, stadium wyrokowania i po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie sądowe.