Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce
Bestseller

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

357 zł 267.01 zł

Jerzy Gierusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043720
Rok wydania: 2017

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym

Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań.

Publikacja to bardzo obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. MSSF posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, do tego dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak należy je ujmować w księgach rachunkowych.

Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, przede wszystkim w zakresie:

stosowanych pojęć,
warunków ujęcia danej kategorii,
podstaw wyceny,
wymaganych ujawnień,
odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.


Książka jest również cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i studentów studiów wyższych, a także dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W publikacji zamieszczono również klucz rozwiązań.

Zagadnienia poruszone w publikacji:

Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości

Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”


Część II. Prezentacja informacji finansowych

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
MSR 33 „Zysk na akcję”
MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”


Część III. Aktywa trwałe i zapasy

MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
MSR 38 „Aktywa niematerialne”
MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
MSR 17 „Leasing”
MSR 2 „Zapasy”


Część IV. Pomiar przychodów

MSR 18 „Przychody”
MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”


Część V. rachunkowość instrumentów finansowych
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

Część VI. Wycena wybranych zobowiązań

MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
MSR 12 „Podatek dochodowy