Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

99 zł 85.81 zł

Zagrobelny Krzysztof


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325556266
Rok wydania: 2013

Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane

Przepis art. 647 KC w pierwotnym brzmieniu stanowił, że przez umowę o roboty budowlane jednostka gospodarki uspołecznionej (wykonawca) zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a druga jednostka gospodarki uspołecznionej (inwestor) zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Tak zwana nowela lipcowa z 1990 r.9, której zasadniczym celem było wyeliminowanie z kodeksu charakterystycznych dla minionego systemu instytucji, usunięcie szczególnych reguł rządzących stosunkami cywilnymi między jednostkami gospodarki uspołecznionej, musiała wpłynąć na kształt prawny umowy o roboty budowlane. Przepis art. 647 KC otrzymał wówczas następujące brzmienie: Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Wskazane powyżej zmiany w modelu umowy o roboty budowlane są na tyle istotne, że piśmiennictwo i judykatura powstałe przed 1990 r. mogą być wykorzystywane tylko w ograniczonym zakresie. Z kolei dwie ostatnio wymienione interwencje ustawodawcy nowelizujące Kodeks cywilny w 2003 i 2010 r. powodują, że treść zobowiązania wynikającego z umowy o roboty budowlane została bardzo zmodyfikowana, a nawet więcej, aktualnie w niewielkim stopniu odzwierciedla dawniejszy rozkład ryzyka obciążający kontrahentów. Nowe uregulowania zmieniły pozycję prawną stron, w szczególny sposób rozbudowując uprawnienia wykonawcy. Dlatego w pracy tej przyjęto jako punkt odniesienia odpowiedzialność inwestora i w tym kontekście uwaga zostanie skoncentrowana na opisie zobowiązania.