Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

69 zł 61,82 zł

Kędziora Robert


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980296
Rok wydania: 2019

Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

W podręczniku z ogólnego postępowania administracyjnego omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących:

- organu administracji publicznej w rozumieniu KPA,
- strony i innych uczestników postępowania administracyjnego,
- zasad ogólnych postępowania administracyjnego,
- czynności procesowych poszczególnych stadiów postępowania,
- decyzji administracyjnej,
- systemu środków weryfikacji aktów administracyjnych,
- wydawania zaświadczeń,
- postępowania w sprawach skarg i wniosków oraz
- opłat i kosztów postępowania.

W piątym wydaniu podręcznika z ogólnego postępowania administracyjnego zostały uwzględnione m.in. zmiany dokonane ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935).


Prawo o postępowaniu administracyjnym, którego normy stanowią przedmiot rozważań niniejszego opracowania, to w znacznej mierze system gwarancji procesowych, których zadaniem jest doprowadzenie do prawidłowego ukształtowania materialnego stosunku administracyjnoprawnego. Szczególną funkcję wśród norm administracyjnego prawa procesowego pełnią te, które ustanawiają system środków służących weryfikacji aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej. Na te właśnie normy zwrócono w podręczniku szczególną uwagę, opierając ich analizę przede wszystkim na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, w którym dokonywana jest dynamiczna i twórcza wykładnia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
W podręczniku omówiono także uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego administracyjne postępowania uproszczone: w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej, w sprawach wydawania zaświadczeń oraz w sprawach skarg i wniosków. Procedury te są bowiem powiązane z ogólnym postępowaniem administracyjnym zarówno systemowo, jak i funkcjonalnie.
Podręcznik napisany został przede wszystkim z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji. Definiuje on i wyjaśnia podstawowe pojęcia administracyjnego prawa procesowego, a także przedstawia najbardziej reprezentatywne poglądy doktryny. Wykład poszczególnych instytucji procesowych poprzedza wykaz najważniejszych pozycji literatury z zakresu danego zagadnienia. Podręcznik odnosi się także do niektórych problemów pojawiających się w procesie stosowania norm Kodeksu postępowania administracyjnego przez organy administracji publicznej. Ponadto ważną rolę w omawianiu poszczególnych instytucji procesowych odgrywa prezentacja dorobku orzeczniczego Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych w zakresie wykładni przepisów polskiej procedury administracyjnej. Z tych powodów niniejsze opracowanie może być użyteczne także dla osób, które zajmują się stosowaniem norm Kodeksu postępowania administracyjnego jako pracownicy organów administracji publicznej albo występują w postępowaniu administracyjnym jako strony lub ich pełnomocnicy.