Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych

Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych

179 zł 158.99 zł

Henryk Dzwonkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381981392
Rok wydania: 2020

Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych

Autorzy opracowania skupili się na praktycznych aspektach tworzenia opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego i przystępnym wskazaniu standardów ich tworzenia. W książce poruszono nie tylko zagadnienia dotyczące celu sporządzania opinii podatkowych i ich roli, w tym przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, ale także omówiono niektóre rodzaje opinii podatkowych, elementy konstrukcji, etyczne aspekty ich sporządzania, i kwestie odpowiedzialności cywilnej i karnej za wydanie opinii podatkowej. Publikacja podejmuje również temat powiązań pomiędzy sporządzaniem opinii podatkowych a przepisami o raportowaniu schematów podatkowych i roli doradcy podatkowego w tym zakresie. Najobszerniejsza część publikacji zawiera przykładowe wzory różnych rodzajów opinii wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej, m.in. takich jak:
opinia pełnomocnika o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej;
opinia dotycząca ryzyka podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z planowanymi transakcjami gospodarczymi;
opinia dla działu rachunkowości w przedmiocie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości otrzymanych przez pracowników bonów na zakup posiłków;
opinia w sprawie rażącego naruszenia ustawy – Prawo dewizowe;
opinia o zasadności wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zwrotu podatku VAT;
opinia w przedmiocie stawki VAT dla sprzedaży budynków w początkowym stadium budowy;
opinia w przedmiocie skutków podatkowych rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania likwidacji;
opinia w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy wystawienie weksla własnego stanowi poniesienie kosztu podatkowego w momencie jego wystawienia;
opinia dotycząca skutków podatkowych przekazania przez zakład pracy darowizn na rzecz pracowników;
opinia w zakresie uznania uzgodnienia dotyczącego przekazania przez zakład pracy darowizn na rzecz pracowników za schemat podatkowy podlegający raportowaniu do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
opinia dotycząca skutków podatkowych przemieszczania towarów;
opinia dotycząca prawidłowości działania naczelnika urzędu skarbowego w toku kontroli podatkowej;
opinia dotycząca weryfikacji zachowania przez podatnika należytej staranności w obrocie gospodarczym;
opinia w przedmiocie zasadności zwolnienia przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
Przy poszczególnych opracowaniach opinii zostały omówione takie elementy konstrukcyjne jak:

główne tezy opinii,
opis stanu faktycznego,
przedmiot opinii,
podstawa prawna opinii,
analiza prawna.
Prezentowana książka:

stanowi uzupełnienie przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego;
ułatwi w codziennej praktyce radców prawnych i doradców podatkowych skuteczne przygotowanie własnych opinii podatkowych, dzięki praktycznym uwagom Autorów;
będzie stanowić wsparcie w pracy doradcy podatkowego;
pomoże zrozumieć cel i funkcje sporządzania opinii podatkowych.