Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Maciej Białek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381286183
Rok wydania: 2018

Opłaty za usługi wodne w nowym Prawie wodnym

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) instrumenty finansowe w gospodarowaniu wodami, jakimi są opłaty za usługi wodne. Książka w sposób praktyczny przedstawia charakterystykę obowiązujących od początku 2018 r. świadczeń pieniężnych za korzystanie z usług wodnych i zarządzanie zasobami wodnymi. Analizie poddano prawne oraz faktyczne okoliczności towarzyszące poszczególnym sposobom korzystania z wód objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty. Będzie to dotyczyć w szczególności rodzajów opłat dotychczas nieznanych w polskim prawie m.in. opłaty za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód oraz opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Autorzy książki w przystępny sposób zaprezentowali zreformowany tryb ustalania wysokości opłat za usługi wodne oraz instrumenty służące kwestionowaniu rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie. Publikacja odnosi się również do kwestii wyłączeń i zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za usługi wodne. Dodatkowo zwrócono uwagę na istotną rolę przepisów przejściowych dla kształtowania wysokości opłat. Uzupełnieniem tego jest przybliżenie mechanizmu sankcyjnego – opłat podwyższonych, w tym zasad towarzyszących obliczaniu i weryfikacji ich wysokości, a także odraczaniu terminu ich płatności lub zmniejszaniu ich wysokości. Poradnik odpowiada m.in. na następujące pytania:
- Czym są i kogo dotyczą opłaty za usługi wodne?
- W jaki sposób ustalana jest wysokość opłat za usługi wodne?
- Jakie są procedury kwestionowania jej wysokości?
- W jakim zakresie Prawo wodne objęło obowiązkiem uiszczenia opłaty czynności dotychczas nim nieobjęte?
- Czy za naruszenie przepisów Prawa wodnego grozi administracyjna kara pieniężna?
- Kiedy organy mogą wymierzać opłaty podwyższone?
- Czy można ubiegać się o zmniejszenie wysokości/umorzenie opłaty podwyższonej lub jej odroczenie?