Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

179 zł 154.29 zł

Pabis Robert


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325568849
Rok wydania: 2016

Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.
Opracowanie zawiera zbiór pism, pism procesowych i umów, tworzony na podstawie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978). Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło liczne zmiany w Prawie upadłościowym, które dotyczą wprowadzenia skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.
Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające praktyczne wskazówki odnośnie stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych z danym rodzajem pisma.
Publikacja podzielona jest na rozdziały, które dotyczą m.in.:

 • postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości (m.in. wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika lub przez wierzyciela),
 • czynności informacyjnych syndyka (zarządcy, nadzorcy sądowego) (m.in. ujawnienie się syndyka, zawiadomienie przez syndyka wierzycieli o ogłoszeniu upadłości),
 • skutków ogłoszenia upadłości (m.in. powództwo o wyłączenie z masy upadłości, odstąpienie od umowy wzajemnej),
 • syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego (m.in. wniosek o powołanie zastępcy syndyka, wypowiedzenie umowy o pracę przez syndyka),
 • upadłego (m.in. postanowienie sędziego-komisarza w sprawie ustanowienia kuratora dla upadłego),
 • wierzycieli. Zgromadzenia wierzycieli. Rady wierzycieli (m.in. wniosek wierzycieli o zwołanie zgromadzenia wierzycieli, pełnomocnictwo do zastępowania członka rady wierzycieli),
 • zgłoszenia i ustalenia wierzytelności (m.in. zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, lista wierzytelności),
 • likwidacji masy upadłościowej (m.in. plan likwidacyjny, umowa sprzedaży nieruchomości upadłego, umowa zbycia wierzytelności upadłego),
 • umorzenia, uchylenia, zakończenia postępowania upadłościowego (m.in. wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego, zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego),
 • postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej),
 • otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (m.in. wniosku restrukturyzacyjnego),
 • spisu wierzytelności (m.in. sporządzenia spisu, sprzeciwu co do pominięcia wierzytelności,),
 • układu (m.in. propozycji układowych, zgromadzenia wierzycieli, głosowania nad układem, zatwierdzenia układu, uchylenia i wygaśnięcia układu),
 • układu częściowego (m.in. propozycji układowych),
 • postępowania o zatwierdzenie układu (m.in. kart do głosowania nad układem, wniosku o zatwierdzenie układu),
 • przyśpieszonego postępowania układowego (m.in. wniosku o jego otwarcie),
 • postępowania układowego (m.in. wniosku o jego otwarcie),
 • postępowania sanacyjnego (m.in. wniosku o jego otwarcie, zabezpieczenia majątku dłużnika).

Każdy z zawartych w opracowaniu wzorów uzupełniają uwagi i objaśnienia połączone z treścią wzoru poprzez precyzyjny system odesłań. Objaśnienie dodatkowo opatrzono hasłem ułatwiającym orientację w ich treści.
Ponadto przedstawiono dorobek orzecznictwa sądowego wraz z tezami mającymi związek z problematyką stosowania poszczególnych pism, pism procesowych i umów w praktyce obrotu.
Znakomity dodatek stanowi płyta CD zawierająca wersje edytowalne wzorów zamieszczonych w opracowaniu.
Komentarz umożliwia zrozumienia zasad rządzących tym postępowaniem i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Jego niewątpliwą zaletą jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów.
Autor-praktyk, bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela praktycznych wskazówek pomocnych zarówno osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa – sędziom, radcom prawnym, adwokatom, jak i osobom spoza grona prawników, np. przedsiębiorcom – kiedy i jak wnieść o ogłoszenie upadłości, czy wierzycielom – jak skutecznie dochodzić wierzytelności i bronić swoich praw w ramach postępowania upadłościowego.
Publikacja skierowana jest także do syndyków, zarządców i nadzorców sądowych, w tym do osób przygotowujących się do egzaminu na licencję syndyka. Adresatami komentarza są także aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz studenci wydziałów prawa, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i naprawczego.