Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
Bestseller

Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

179 zł 155.14 zł

Robert Pabis


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325595685
Rok wydania: 2017

Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Obowiązywanie szczególnych regulacji Covid-19 i podejmowane ograniczenia, które dotykają większość sektorów gospodarczych, przyczyniają się do zachwiania płynności firm i wzrostu liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.

Książka Pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego składa się z dwóch części, w których przedstawiono zbiór pism, pism procesowych i umów, tworzonych na podstawie przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574).

2 wydanie książki Pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zawiera najnowsze zmiany dotyczące m.in.:

z zakresu Prawa upadłościowego:
wprowadzenia instytucji rachunku derywatów oraz zastąpienia wyrażenia „giełda” wyrażeniem „rynek regulowany” (ustawa z 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych, Dz.U. z 2017 r. poz. 791 – wejście w życie 29.4.2017 r.);
umożliwienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 – wejście w życie 1.3.2017 r.);
likwidacji działu administracji rządowej Skarb Państwa, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zostaną przypisane podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa, czyli każdoczesnemu reprezentantowi Skarbu Państwa w spółce (ustawa z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 – wejście w życie 1.1.2017 r.);
utworzenia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2016 r. poz. 2261 – wejście w życie 1.1.2017 r.);
z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego:
umożliwienia sprawnego wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Administracji Skarbowej (ustawa z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 – wejście w życie 1.3.2017 r.);
usunięcia działu Skarb Państwa z ustawy o działach administracji rządowej, usunięciu z jej treści ministra właściwego Skarbu Państwa oraz na zastąpieniu tego organu, w przypadkach, gdzie występuje taka potrzeba, pojęciem bardziej ogólnym, jakim jest organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa (ustawa z 16.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz.U. z 2016 r. poz. 2260 – wejście w życie 1.1.2017 r.);
wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i innych podmiotów, co do których zastosowanie znajdą przepisy niniejszej ustawy (ustawa z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, Dz.U. z 2016 r. poz. 996 ze zm. – wejście w życie 9.10.2016 r.).
Obok wskazanego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono literalny komentarz, w którym wskazano wszystkie problemy wynikające z tworzenia i stosowania konkretnych pism, w szczególności ułatwiające zrozumienie ich treści oraz zawierające wskazówki praktyczne dotyczące stosowania prawa materialnego, jego wykładni oraz czynności procesowych związanych ze wskazanym rodzajem pisma.

Publikacja Pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego podzielona została na rozdziały, które dotyczą m.in.:

postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości (m.in. wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika lub przez wierzyciela),
czynności informacyjnych syndyka (zarządcy, nadzorcy sądowego) (m.in. ujawnienie się syndyka, zawiadomienie przez syndyka wierzycieli o ogłoszeniu upadłości),
skutków ogłoszenia upadłości (m.in. zawiadomienie przez syndyka wierzycieli o ogłoszeniu upadłości),
postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości (m.in. wniosek o określenie wstępnego wynagrodzenia syndyka, wniosek o określenie ostatecznej wysokości wynagrodzenia syndyka),
zgłoszenia i ustalenia wierzytelności (m.in. zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, zaskarżenie listy wierzytelności),
układu (m.in. propozycje układowe upadłego, zawarcie układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli),
likwidacji masy upadłości (m.in. umowa sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, umowa sprzedaży wierzytelności upadłego),
zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego oraz ich skutki (m.in. wniosek o stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego),
zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej),
upadłości konsumenckiej (m.in. wniosek upadłego konsumenta o oddłużenie),
otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (m.in. wniosek o otwarcie postępowania układowego i sanacyjnego),
skutków otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (m.in. wniosek o uchylenie zarządu własnego dłużnika, wniosek o wyrażenie zgody na obciążenie składników masy układowej),
organów postępowania restrukturyzacyjnego (m.in. oświadczenie o braku przeszkód w pełnieniu funkcji nadzorcy sądowego, wniosek o ustanowienie kuratora dla dłużnika),
wierzycieli (m.in. spis wierzytelności spornych, sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności),
układu (m.in. zgoda na objęcie wierzytelności układem, wniosek dłużnika o zgodę na umorzenie postępowania układowego),
zakończenia i umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego (m.in. wniosek o uchylenie układu, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości).
Każdy ze wzorów zawartych w publikacji opatrzony został systemem uwag i objaśnień połączonych ze wzorem poprzez kompleks odesłań. Ponadto, aby ułatwić Czytelnikowi odnajdywanie wybranych problemów we wzorze każde objaśnienie zawiera hasło.

Pod każdym wzorem zaprezentowano starannie dobrane i wyselekcjonowane orzecznictwo wraz z tezami dotyczącymi pism, pism procesowych i umów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doskonały dodatek do publikacji stanowi również płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów pism i umów, która może ułatwić sporządzanie niezbędnych pism.

Opracowanie w gruntowny sposób omawia wszelkie problemy pojawiające się na gruncie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, a także wskazuje wszystkie możliwe sposoby rozwiązania trudności stąd wynikających.

Autor-praktyk, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela praktycznych wskazówek pomocnych zarówno osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa – sędziom, adwokatom, radcom prawnym, jak i osobom spoza grona prawników, np. przedsiębiorcom – kiedy i jak wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości, czy wierzycielom – jak skutecznie dochodzić wierzytelności i bronić swoich praw w ramach postępowania upadłościowego.

Publikacja skierowana jest również do syndyków, zarządców i nadzorców sądowych,w tym do osób przygotowujących się do egzaminu na licencję syndyka.Adresatami komentarza są także aplikanci radcowscy i adwokaccy oraz studenci wydziałów prawa, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i naprawczego.