Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych
Bestseller

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych

199 zł 169.81 zł

Krystyna Gromek


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984317
Rok wydania: 2020

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD

Książka zawiera ponad 250 wzorów pism procesowych najczęściej występujących w sprawach rodzinnych – zamieszczonych zgodnie z systematyką kodeksową. Publikacja składa się z trzech rozdziałów:
1. Małżeństwo (m.in. wniosek ustalający nieistnienie małżeństwa; pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii)
2. Pokrewieństwo i powinowactwo (m.in. pozew o zaprzeczenie ojcostwa; wniosek o przysposobienie)
3. Opieka i kuratela (m.in. wniosek o zmianę opiekuna prawnego; postanowienie w sprawie ustanowienia kuratora dla nieobecnego)
Każdy wzór w książce Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych został opatrzony został obszernym komentarzem z licznymi powołaniami na poszczególne przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dzięki którym Czytelnik może na bieżąco odnieść wzór pisma do obowiązującej w tej materii regulacji prawnej. Uwagi i objaśnienia do każdego wzoru obejmują obowiązującą podstawę materialno-prawną roszczenia, procedurę cywilną, informacje o kosztach sądowych, w szczególności wysokości opłat od każdego pisma procesowego, dopuszczalne środki zaskarżenia, a także aktualne orzecznictwo w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Prezentowana publikacja zawiera zmiany wprowadzone m.in.:
ustawą z 31.1.2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. z 2019 r. poz. 303), która przyznała świadczenia osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;
ustawą z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146), która wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 26.11.2013 r., wskutek którego art. 71 KRO (zgodnie z którym zaprzeczenie ojcostwa nie było dopuszczalne po śmierci dziecka) utracił moc obowiązującą, oraz postanowienia TK z 11.2.2014 r., które zasygnalizowało potrzebę wprowadzenia unormowania zapewniającego odpowiednie kwalifikacje kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami i nałożenie na tegoż kuratora obowiązków informacyjnych w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem
ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469 ze zm.), która wprowadziła szerokie zmiany m.in. w zakresie:
przygotowania sprawy do rozpoznania;
przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
postępowania zabezpieczającego;
kosztów sądowych.
Książka Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych przeznaczona jest dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców: sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, ale również studentów i absolwentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych, a także pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą, kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia, w szczególności lekarzy i średniego personelu medycznego, osób zaangażowanych w poradnictwo rodzinne i pieczę zastępczą, kadry zakładów dla nieletnich, kadry dydaktycznej w oświacie i szkolnictwie wyższym.