Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych + Władza rodzicielska

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych + Władza rodzicielska

Gromek Krystyna


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325538194
Rok wydania: 2013

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych + Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem w serii Sądowe Komentarze Tematyczne stanowi przekrojowe kompendium praktycznej wiedzy objętej tytułowym zagadnieniem. Obejmuje swym zakresem problematykę zarówno w ujęciu prawa krajowego, jak i norm prawa międzynarodowego. Tytułową problematykę wzbogacono o aspekt sporów w transgranicznym ujęciu oraz przez pryzmat orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nowością na wydawniczym rynku jest komentarz do Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, której znaczenie i zastosowanie wydatnie wzrosło w ostatnich latach. Uzupełnieniem klasycznie rozumianej władzy rodzicielskiej jest odpowiedzialność deliktowa małoletniego i jego rodziców. W pracy omówiona został także problematyka mediacji. Komentarz stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie poświęcone władzy rodzicielskiej i kontaktom z dzieckiem, obejmując problematykę zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym.

W niniejszej publikacji znajdują się m.in. następujące wzory:

 • pozew oraz wyrok o ustalenie w przedmiocie zmiany płci,
 • orzeczenie, pozew oraz wniosek prokuratora o unieważnienie aktu małżeństwa,
 • wniosek o zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez prokura,
 • wnioski o zezwolenie małoletniej, osobie z niedorozwojem umysłowym lub osobie chorej psychicznie na zawarcie związku małżeńskiego,
 • pozwy oraz orzeczenia o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej lub bigamii,
 • pozew oraz orzeczenie o unieważnienie małżeństwa zawartego przez pełnomocnika,
 • wniosek o rozstrzygnięcie i rozstrzygniecie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania drugiego małżonka,
 • wniosek i rozstrzygnięcie o podział majątku wspólnego,
 • pozwy i rozstrzygnięcia o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • pozwy i wyroki rozwodowe ze wszystkimi elementami wynikającymi z art. 56, 57, 58 i 60 KRO,
 • pozwy, wyroki, postanowienia i wniosek o separację ze wszystkimi elementami wynikającymi z art. 611–614 KRO,
 • pozwy i wyroki w przedmiocie ustalenia/zaprzeczenia macierzyństwa/ojcostwa,
 • wniosek i postanowienie o ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • wniosek oraz postanowienie w przedmiocie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie),
 • postanowienie w przedmiocie ustanowienia rodziny zastępczej,
 • wniosek o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem oraz o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • pozew o alimenty i wyrok alimentacyjny,
 • pozwy i wyroki w przedmiocie uchylenia/zmiany/obniżenia/podwyższenia alimentów,
 • wniosek oraz postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentacyjnego,
 • wniosek, pozew, postanowienie i wyrok o przysposobienie,
 • wniosek i postanowienie o zwolnienie z opieki prawnej,
 • wniosek o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego,
 • wnioski i postanowienia o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej w danym postępowaniu.