Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański

199 zł 169.81 zł

Ryszard Stefański


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325586218
Rok wydania: 2016

Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański z objaśnieniami i płytą CD

Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książce znajdują się wzory z następujących zagadnień:
- umorzenie i zawieszenie postępowania,
- strony, właściwość sądu oraz koszty procesu,
- wyłączenie sędziego lub innego organu,
- czynności procesowe i odtworzenie akt,
- postępowanie dowodowe, przygotowawcze, przed sądem I instancji, apelacyjne, kasacyjne, zażaleniowe oraz postępowanie szczególne,
- środki przymusu,
- postępowanie o wznowienie postępowania, po uprawomocnieniu się orzeczenia, w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych oraz w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

Podstawową materię książki Pisma procesowe w sprawach karnych stanowią wzory pism procesowych, których przedmiotem są abstrakcyjne stany faktyczne, ale mogące wystąpić w praktyce. Nie są to tylko schematycznie ujęte wzory, lecz wypełnione konkretną treścią. Mogą być podstawą dla sporządzenia pism w określonych sprawach, zawierających zbliżone lub całkowicie odmienne stany faktyczne.
Nie ograniczono się tylko do podania konkretnego pisma modelowego co do formy i treści, ale także zamieszczono objaśnienia, w których wskazano problemy wynikające na tle danego pisma, a ich wyjaśnienia dokonano przede wszystkim na podstawie judykatury. Dzięki temu opracowanie odgrywa jednocześnie rolę krótkiego komentarza praktycznego. Wszystkie wzory w wersji edytowalnej znajdują się także na załączonej do książki płycie CD.
5 wydanie książki o pismach procesowych w sprawach karnych, oprócz omówienia zmian w sporządzaniu pism wynikających z rozwoju praktyki stosowania przepisów prawa karnego procesowego i materialnego oraz bogatego dorobku orzecznictwa sądowego, uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany wynikające z:
- ustawy z 22.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która wchodzi w życie 28.7.2016 r., zgodnie z którą tytułem środka zapobiegawczego można zawiesić oskarżonego w czynnościach służbowych lub w wykonywaniu zawodu albo nakazać powstrzymanie się od określonej działalności lub od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów lub zakazać ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania;
- ustawy z 11.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437), która wchodzi w życie 15.4.2016 r. oraz 1.1.2017 r. i dotyczy wprowadzenia obowiązku podjęcia przez sąd inicjatywy dowodowej w razie wystąpienia możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego, w szczególności skutkującego skazaniem oskarżonego niewinnego, uniewinnieniem oskarżonego winnego czy też rażącej niesprawiedliwości w zakresie samego rozstrzygnięcia o winie i karze;
- powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiająca dotarcie do prawdy;
- ustawy z 28.1.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 178), która weszła w życie 4.3.2016 r. oraz 4.4.2016 r. i dotyczy zmiany organizacji i zasad działania prokuratury.

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD przygotowano z myślą o osobach chcących samodzielnie sporządzić określone pismo, jednak ze względu na ich szeroki zakres i uniwersalny charakter, a także zachowanie nazewnictwa i struktury sądów oraz innych organów mogą być one bardzo pomocne osobom świadczącym profesjonalną pomoc prawną tj. dla radców prawnych i adwokatów, a także aplikantów i prawników w firmach. Opracowanie stanowi również nieocenioną pomoc dla studentów prawa.