Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych
Bestseller

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami 140 wzorów pism pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych

189 zł 162.85 zł

Wzory Pism Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584890
Rok wydania: 2019

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Książka w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych.

Prezentowana pozycja została podzielona na 2 części.

Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych obejmuje:

Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach rodzinnych według:

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.:
pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa
wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
wniosek o podziału majątku wspólnego
wniosek o separację
pozew o ustalenie macierzyństwa
pozwy o zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa
wniosek o odebranie dziecka
wniosek o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
pozew o rozwiązanie przysposobienia
pozew o alimenty
pozew o podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów
wniosek o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki
wniosek o ustanowienie kuratora w celu sprawowania zarządu przedmiotami przypadającymi dziecku z tytułu darowizny lub testamentu
wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
wniosek o uchylenie kurateli
ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, np.:
wniosek o wyrażenie zgody zastępującej zgodę jednego z rodziców na wydanie dokumentu paszportowego
wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka
Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy, np.:
wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka
wniosek o zezwolenie na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego samodzielnie przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
wniosek o określenie sposobu wykonywania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu przez orzeczenie o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
wniosek o zmianę ośrodka wychowawczego
wniosek o skierowanie osoby uzależnionej, która nie ukończyła osiemnastu lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację
ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, np. :
wniosek o rozstrzygnięcie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysposobionego
wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, np. :
wniosek o udzielenie zgody na wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską
wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym
Wzory niektórych innych pism procesowych w sprawach rodzinnych według:

Kodeksu postępowania cywilnego, np. :
wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wniosek o zawieszenie postępowania
apelacja
zażalenie
skarga kasacyjna
wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej
wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
zażalenie na postanowienie o niewszczęciu postępowania wobec nieletniego
zażalenie na postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich
Część II. Wzory niektórych innych pism w sprawach rodzinnych zawiera m.in. wzory:

umowy majątkowej małżeńskiej
przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym osoby podopiecznej
Niniejsze, 3. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione oraz wzbogacone o najnowsze orzecznictwo. Ponadto zawiera aktualny stan prawny i uwzględnia projektowe zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzone m.in.:

Drukiem sejmowym Nr 3157 (ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym), projekt dotyczy przyznania świadczeń osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;
Drukiem sejmowym Nr 3023 (zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy wzmocnienia narzędzi wspierania rodziny, tak aby liczba dzieci umieszczanych corocznie w pieczy zastępczej ulegała dalszemu stopniowemu zmniejszaniu, a także wprowadzenia mechanizmów zapewniających efektywniejsze pozyskiwanie nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, tak aby dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej zapewnić optymalne warunki rozwoju;
Drukiem sejmowym Nr 2299 (zmiana ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

przygotowania sprawy do rozpoznania;
przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
postępowania w sprawach gospodarczych;
właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
postępowania zabezpieczającego;
kosztów sądowych.