Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Haak Henryk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325581046
Rok wydania: 2016

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmują około 140 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Tymi pismami w sprawach rodzinnych, przedstawionymi w książce, są nie tylko pisma, które są ściśle związane z unormowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale również te, które wynikają m.in. z następujących ustaw:

 • o dokumentach paszportowych,
 • o zmianie imienia i nazwiska,
 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu pracy,
 • Prawa o aktach stanu cywilnego.

Niniejsze, 2. wydanie, zostało zaktualizowane i uzupełnione o nowe wzory pism oraz najnowsze orzecznictwo, a ponadto zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:
1) ustawą z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), która zawiera zmiany dotyczące:
 • okresu ważności zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • treści oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński składanego przez osoby wstępujące w związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
 • doprecyzowania przepisów regulujących instytucję uznania ojcostwa oraz wprowadzenia zmian w procedurze nadania nazwiska małoletniemu dziecku, którego matka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka,

2) ustawą z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1199), która dotyczy świadectwa ukończenia przez przysposabiającego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka,
które weszły w życie 18.9.2015 r.
3) ustawą z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1062), której celem jest zabezpieczenie prawa dziecka do kontaktów z obojgiem rodziców, którzy nie mieszkają razem, które weszły w życie 29.8.2015 r. Opracowanie dzieli się na dwie zasadnicze części: Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych oraz Część II. Wzory niektórych innych pism w sprawach rodzinnych.
W części I znajdują się m.in. następujące wzory:
 • pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • pozew o zaprzeczenie ojcostwa,
 • wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • pozew o alimenty,
 • wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 • pozew o zniesienie wspólności najmu lokalu,
 • wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • wniosek o ustanowienie adwokata albo radcy prawnego,
 • wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej,

a także:
 • odpowiedź na pozew,
 • apelacja,
 • skarga kasacyjna,
 • skarga o wznowienie postępowania.

W części II zaś, m.in.:
 • umowa majątkowa małżeńska,
 • przyjęcie oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa,
 • przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
 • wniosek o wpisanie w akcie urodzenia dziecka wzmianki dodatkowej o zawarciu małżeństwa przez rodziców tego dziecka.

Każdy z wzorów zawartych w opracowaniu uzupełniają objaśnienia, w tym także objaśnienia przygotowane na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, połączone z treścią wzoru poprzez odpowiedni system odesłań. Każde objaśnienie jest opatrzone hasłem ułatwiającym orientację w jego treści. Oprócz objaśnień każdy wzór zawiera informację o opłatach, środkach prawnych i terminach, a całości dopełnia wybór orzecznictwa.
Do zbioru załączono płytę CD, która zawiera wszystkie pisma w wersji edytowalnej.
Oprócz wzorów pism tradycyjnie występujących w publikacjach, w książce swoje miejsce znajdują m.in. następujące wzory:
 • pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania, do którego prawo przysługuje jednemu małżonkowi, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny,
 • wniosek o rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny,
 • wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka,
 • wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • pozew o wyrównanie dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa,
 • pozew o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków,
 • pozew o ustalenie macierzyństwa (a także pozew o zaprzeczenie macierzyństwa),
 • pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • wniosek o odebranie dziecka,
 • wniosek o zakazanie uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu,
 • wnioski dotyczące kontaktów z dzieckiem: o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem, o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem,
 • wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 • wniosek o przyznanie kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
 • wniosek o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego,
 • wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka,
 • wniosek o wyrażenie zgody na zmianę imienia dziecka,
 • wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców,
 • wniosek o wykonanie orzeczenia dotyczącego odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej,
 • wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej,
 • wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej,
 • wniosek o przyznanie zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Autorzy omawiają zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki i już dzięki temu książka stanowi profesjonalną pomoc zarówno dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, kuratorów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Książka może okazać się również bardzo pomocna m.in. dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz osób prywatnych, które na co dzień spotykają się lub borykają z problemami dotyczącymi rodzin i dzieci.