Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych
Bestseller

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych

Maciej Nowak


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381980449
Rok wydania: 2019

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz do ustawy i przepisów powiązanych

Komentarz do ustawy stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 27.3.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także wybranych artykułów z ustaw powiązanych, tj.:
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1588)
ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496 ze zm.),
ustawy z 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.),
ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.),
ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.),
ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.),
ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz przedstawia – zarówno inwestorom, jak też pracownikom samorządowym i państwowym – kluczowe problemy związane z planowaniem przestrzennym. Głównym walorem komentarza jest kompleksowa charakterystyka poszczególnych instrumentów polityki przestrzennej wraz z konkretną informacją, na co należy zwracać szczególną uwagę przy stosowaniu planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, w tym jaka jest szansa podważania poszczególnych aktów lub decyzji. W książce czytelnicy znajdą oparte na praktycznych rozwiązaniach oraz tezach doktryny, orzecznictwa, literatury porady jak prowadzić opcjonalnie zgodną z przepisami politykę przestrzenną oraz jak w niej efektywnie współuczestniczyć np. w roli inwestora. Autor komentarza szczegółowo omawia problematykę dotyczącą:
przesłanek ustalenia warunków zabudowy,
zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych związanych z uchwaleniem planu,
wykładni planów miejscowych.