Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2016

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2016

Marciniuk Janusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325580636
Rok wydania: 2016

Podatek dochodowy od osób fizycznych Komentarz 2016

17 wydanie Komentarza do PIT uwzględnia i szczegółowo prezentuje zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w szczególności wchodzące w życie 1.1.2016 roku. Najważniejsze z nich to:

1) nowela z 16.1.2015 r. (Dz. U. poz. 251), wprowadzająca:
- domniemanie, że uzyskane przez podatnika przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przyjmując jednocześnie możliwość obalenia tego domniemania,
- nowy Rozdział 5a (art. 25b–25g), w którym uregulowano zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zawierające m.in. definicję pojęcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, regulacje dotyczące obowiązku podatkowego i momentu jego powstania, ciężaru dowodu, stawki podatku, postępowania podatkowego, ustalenia podatku,
- przepisy porządkowe związane z wprowadzonymi zmianami w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

2) nowe zwolnienia podatkowe, wprowadzone ustawą z 24.7.2015r., wprowadzające w art. 21 pkt 8a, z którego wynika, że wolny od podatku dochodowego jest zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz pkt 82a, zwalniający od podatku dochodowego kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a ust. 3a ustawy o Policji, w art. 125a ust. 3a ustawy o Straży Granicznej, w art. 105a ust. 3a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w art. 108a ust. 3a ustawy o Biurze Ochrony Rządu, w art. 136a ust. 3a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w art. 90 ust. 1ba ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w art. 96a ust. 3a ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, w art. 102a ust. 3a ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w art. 152a ust. 3a ustawy o Służbie Celnej, w art. 60a ust. 3a ustawy o Służbie Więziennej oraz kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3) ustawa z 10.9.2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów; zmiana ta odnosi się do zmian na korzyść podatników w podejściu do rozliczania faktur korygujących - dodanie do ustawy o PIT w art. 14 ustępów 1m-1p (w odniesieniu do przychodów), oraz w art. 22 ustępów 7c–7f (w odniesieniu do kosztów).

Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się tym podatkiem i poszukujących odpowiedzi na konkretne i praktyczne pytania dotyczące tego zakresu, jak również analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz kandydatów na doradcę podatkowego i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę. Zapewnia Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy na jego temat, gdyż omówione w nim zagadnienia wzbogacone zostały licznymi odniesieniami do interpretacji organów podatkowych oraz do orzecznictwa sądów polskich.