Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2019

349 zł 307.39 zł

Adam Wacławczyk


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381584098
Rok wydania: 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2018

Komentarz do ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) praktycznie wyjaśnia zagadnienia dotyczące opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne, m.in.:
kwalifikację podmiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów zwolnionych od podatku, m.in. jednostek budżetowych, JST
określenie przedmiotu opodatkowania oraz zwolnień przedmiotowych
terminy powstania obowiązków podatkowych
szczególne regulacje dotyczące m.in. cen transferowych, samochodów służbowych, opodatkowania leasingu, należności ze sprzedaży i licencji praw autorskich, odsetek, dywidend
określenie przychodów z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów, wyłączeń oraz amortyzacji
prowadzenie ewidencji podatkowej,w tym dokumentacji transakcji oraz pobór podatku.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w roku 2019 należą:
zmiana zasad poboru podatku u źródła (tzw. Withholding Tax)
wprowadzenie preferencyjnej 9% stawki CIT dla małych podatników, których przychody podatkowe nie przekraczają 2 000 000 EUR oraz dla podatników rozpoczynających działalność
w zakresie cen transferowych zmiana definicji podmiotów powiązanych, wprowadzenie nowych progów transakcyjnych rodzących obowiązek sporządzania dokumentacji, uproszczenie zasad rozliczeń (tzw. safe harbours), rozszerzenie katalogu metod szacowania cen transferowych, rozszerzenie obowiązków dotyczących raportowania
wprowadzenie preferencyjnej 5% stawki CIT dla przedsiębiorców osiągających dochody z prawa własności intelektualnej (tzw. ulga InnoVATion Box)
wprowadzenie nowego podatku Exit tax (tzw. podatku od wyjścia) od dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych w związku z przeniesieniem przez podatnika majątku do innego państwa lub na skutek zmiany rezydencji podatkowej
zmiana dotychczasowych zasad rozliczania samochodów osobowych poprzez podniesienie limitów amortyzacji oraz zmianę sposobu rozliczeń tzw. „kilometrówek”
wprowadzenie nowych zasad opodatkowania walut wirtualnych (tzw. kryptowalut) jak zysków kapitałowych
wprowadzenie zmian w zakresie zasad rozliczania strat podatkowych
wprowadzenie możliwości podwyższenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku przeznaczenia kapitału własnego na rozwój firmy (tzw. notional interest deduction)
zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze względu na wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych oraz w związku ze składkami opłacanymi przez pracodawcę na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zmiany te mają znaczenie praktyczne ze względu na:
koszty działalności i rozliczanie podatku tzw. małych podatników
nałożenie nowych obowiązków na płatników podatku u źródła w postaci wystąpienia o zwrot zapłaconego podatku, przedłożenia odpowiednich oświadczeń, czy uzyskania tzw. opinii o stosowaniu zwolnienia w podatku u źródła
nowe zasady rozliczeń podatkowych dla przedsiębiorców osiągających dochody z prawa własności intelektualnej uzyskanego z działań B+R albo z usług B+R kupionych od innych podmiotów
powstanie nowych obowiązków podatkowych związanych z cenami transferowymi (dokumentacja, raportowanie, wybór właściwej metody wyceny)
koszty uzyskania przychodów związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych, przeznaczeniem kapitału własnego na rozwój firmy i użytkowaniem samochodów osobowych, a także ze względu na rozliczanie strat podatkowych w firmie
podejmowanie przez płatnika CIT decyzji co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz przenoszenia majątku ze względu na koszty podatku Exit tax i nowe zasady dotyczące cen transferowych.


Ostatnimi zmianami uwzględnionymi w publikacji są: ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2159 i poz. 2193) oraz ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244), które weszły w życie 1.1.2019 r.

Szczegółowe informacje o ustawach zmieniających, przepisach zmienionych i charakterze zmian znajdują się w Tabeli nowelizacyjnej.

Prezentowany Komentarz jest przeznaczony dla:

doradców podatkowych i księgowych, w tym obsługujących spółki, fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie oraz JST
biegłych rewidentów
pracowników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, w tym inspektorów kontroli skarbowej (KAS)
pracowników administracji samorządowej i państwowej, w tym organów odwoławczych
sędziów sądów administracyjnych
radców prawnych i adwokatów
podatników CIT i innych, w tym „małych przedsiębiorców”