Podatki 2020 Beck

Podatki 2020 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325564735
Rok wydania: 2014

Podatki 2014 Beck

Stan prawny 19.05.2014 rok. Książka objęła zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te związane są wyjątkowo z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków połączonych z pojazdami samochodowymi oraz z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wykorzystywanych przez podatnika zarówno na cele niezwiązane z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą. Te zmiany wynikają z decyzji Rady UE, w której Rada pozwoliła Polsce na czasowe odstąpienie od zasad ogólnych i wikt ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego w tych przypadkach.
Podatki 2014, opracowanie obejmujące teksty podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
- Ordynację podatkową,
- ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
- ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- ustawę o podatku od towarów i usług,
- ustawę o podatku akcyzowym,
- ustawę o podatku od spadków i darowizn,
- ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ustawę o opłacie skarbowej,
- ustawę o podatkach lokalnych,
- ustawę o podatku tonażowym,
- ustawę o doradztwie podatkowym.