Podatki 2016 Beck

Podatki 2016 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325581428
Rok wydania: 2016

Podatki 2016 Beck

Stan prawny: 7.1.2016 rok. Zawiera zmiany wchodzące w życie do 30.06.2016 r. [z wyjątkiem ustawy nr 1 oraz 3, która zawiera zmiany wchodzące w życie 1.07.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm. z Dz.U. z 2015 r. poz. 2184) oraz ustawy nr 14, która wchodzi w życie 1.07.2016 r.].
W książce o podatkach na 2016 rok zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

 • Ordynację podatkową,
 • ustawę o kontroli skarbowej,
 • ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • ustawę o podatku od towarów i usług
 • ustawę o podatku akcyzowym,
 • ustawę o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawę o opłacie skarbowej,
 • ustawę o podatkach lokalnych,
 • ustawę o podatku tonażowym,
 • ustawę o doradztwie podatkowym.

Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszystkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

Jeżeli w najbliższym czasie którakolwiek z ustaw dostępnych w tym zbiorze zostanie zaktualizowana, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do tych zmian! Dostęp obejmuje również wszystkie akty wykonawcze ustaw zamieszczonych w zbiorze. Dostęp trwa od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 roku