Podatki 2021 Beck
Bestseller

Podatki 2021 Beck

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz.25). W książce karta zdrapka z dostępem do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie:
1.2.2020 r. (Dz.U. z2019 r. poz. 2550)
1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 i 1680),
1.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520 i 1751),
28.4.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2294),
1.7.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1495 i 2200)
W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:
Ordynację podatkową,
ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
ustawę o podatku od towarów i usług,
ustawę o podatku akcyzowym,
ustawę o podatku od spadków i darowizn,
ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych,
ustawę o opłacie skarbowej,
ustawę o podatkach lokalnych,
ustawę o podatku tonażowym,
ustawę o doradztwie podatkowym,
ustawę o rachunkowości,
ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
oraz rozporządzenia wykonawcze.
W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze.
Stan prawny: 8 stycznia 2020 r.