Przegląd zmian podatkowych 2020

Przegląd zmian podatkowych 2020

129 zł 116.59 zł

Agnieszka Bieńkowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984065
Rok wydania: 2020

Podatki Przegląd zmian PCC PIT CIT VAT

Przegląd zmian podatkowych 2020 zawiera omówienie licznych zmian podatkowych, których część obowiązuje już od 1.1.2020 r., a inne wchodzą w życie w trakcie roku. W zakresie CIT i PIT wprowadzono odpowiednio 9 oraz 11 nowelizacji. Nieco mniej liczne, ale bardzo ważne są modyfikacje w zakresie VAT. Zmiany objęły też kwestie odnoszące się do sposobu dokonywania płatności należności podatkowych (wprowadzenie tzw. mikrorachunku) czy podwyższenia progu uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika, a także stawek akcyzy i maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Wprowadziły również nową instytucję współpracy podatników z organami podatkowymi – tzw. program współdziałania. Opracowanie zawiera również tabelaryczne zestawienie zmian w omawianych aktach prawnych. Główne zalety publikacji:
Szczegółowo omawia najważniejsze zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i innych przepisach podatkowych,
Odwołuje się do komunikatów MF oraz wyjaśnień podatkowych MF (m.in. w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, białej listy podatników oraz podatku u źródła),
Omawia zasady funkcjonowania: MPP, matrycy stawek VAT, wiążącej informacji stawkowej, stawki zero w WDT, transakcji łańcuchowych, kasy on-line, białej listy podatników, ulgi na złe długi, podatku u źródła,
Wyjaśnia podstawowe problemy związane ze stosowaniem nowych przepisów przy wykorzystaniu licznych przykładów,
Zawiera tabele porównujące treść przepisów przed i po zmianie, a także schematy obrazujące opisywane zagadnienia,
Jest merytorycznym uzupełnieniem bestsellerowego zbioru aktów prawnych podatki 2020,
Stanowi doskonałe narzędzie pracy dla głównych księgowych spółek, biur rachunkowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, przedsiębiorców oraz głównych księgowych fundacji i stowarzyszeń.
Zmiany w zakresie VAT wprowadzono przede wszystkim na mocy następujących aktów:

ustawy z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018),
ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520),
ustawy 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.).
Wskazane nowelizacje obejmują zagadnienia dotyczące:

konsekwencji dokonania zapłaty na rachunek kontrahenta niewskazany na tzw. białej liście podatników,
ograniczeń w wystawianiu faktur do sprzedaży udokumentowanej uprzednio paragonem fiskalnym,
zmian w stawkach VAT, spowodowanych wprowadzeniem od 1.4.2020 r. nowej matrycy stawek VAT, a także możliwości ubiegania się o wiążącą informację stawkową – nowe narzędzie umożliwiające podatnikom potwierdzanie prawidłowości stosowanej stawki VAT w sposób analogiczny do funkcjonujących obecnie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
sposobu składania deklaracji – od 1.4.2020 r. duzi przedsiębiorcy, a od 1.7.2020 r. średni, mali i mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani składać deklaracje VAT w formie pliku JPK_VDEK, stanowiącego połączenie dotychczasowych formularzy i plików JPK_VAT.
podatników dostarczających towary w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także prowadzących tzw. magazyny typu call off stock na terytorium innego państwa członkowskiego.
Zmiany w zakresie PIT oraz CIT wprowadzono przede wszystkim przez:

ustawę z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018),
ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649).
Zmiany te dotyczą głównie konsekwencji wynikających z wprowadzenia białej listy podatników oraz wprowadzenia na gruncie podatków dochodowych ulgi na złe długi – rozwiązania funkcjonującego dotychczas w podatku VAT.

W zakresie Ordynacji podatkowej przeprowadzono głównie zmiany na mocy ustawy z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2200.

Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu programu współdziałania do polskiej praktyki – nowej instytucji współpracy podatników i organów podatkowych. Program ten opiera się na podjęciu przez podatnika ścisłej współpracy z administracją podatkową. W ramach tej współpracy podatnik będzie zobowiązany do przekazywania organom podatkowym wielu dodatkowych informacji, w zamian za co może oczekiwać specjalnego traktowania w razie pojawienia się ewentualnych błędów i nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.

Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych (proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek prowadzących działalność gospodarczą.