Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 książka Beck
Bestseller

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018 książka Beck

199 zł 168.69 zł

Podatkowe Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381581486
Rok wydania: 2018

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

W 2018 roku weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku:
- Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Weszła w życie 1.1.2018 r. Jest to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT. Właśnie tej zmianie poświęconą znaczącą część niniejszej publikacji. Zmiany dotyczą m.in.: zwiększenie limitu 50% kosztów dla twórców, nowych zasad opodatkowania dla podatkowej grupy kapitałowej, oddzielenia dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowaniem przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych, zaliczanie do kosztów odsetek w związku z transakcjami lewarowanymi, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licencyjnych, należności utraconych, cen transferowych, rozliczania straty z lat ubiegłych w obszarze CIT i wiele innych (opisane one zostały w artykule „Zmiany wprowadzone przez ustawę z 27.10.2017 r. nowelizującą ustawy podatkowe”. W związku z powyższą zmianą modyfikacji uległ załącznik Nr 1 do ustawy CIT pn. „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych". Zmiana podyktowana była potrzebą dostosowania treści załącznika do aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864).
- Ustawy z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291).
- Ustawa z 9.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (poz. 2201). Weszła w życie 1.1.2018 r. Ustawodawca wprowadził m.in. korzystne zmiany dotyczące odliczenia kosztów kwalifikowanych. W stanie prawnym do 31.12.2017 r. podatnicy kwalifikujący się do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, uprawnieni byli do odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych (w przypadku dużych przedsiębiorców wartość ta wynosiła w zależności od kategorii kosztów – 50% dla wydatków pracowniczych oraz 30% dla innych wydatków). Od 1 stycznia 2018, wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu wynosi 100%. W konsekwencji, każda złotówka zainwestowana w badania i rozwój obniży o złotówkę podstawę opodatkowania, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy.
- Ustawa z 15.12.2017 r. zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 62). Ustawa ta wprowadza od 1.7.2018 r. mechanizm podzielonej płatności (w tym nowy tryb zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni na konto VAT).
- Ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 398). Wprowadza ona od 1.10.2018 r. obowiązek składania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy o rachunkowości w postaci elektronicznej.
- W art. 32 ustawy z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (poz. 650) przewidziano zmiany w ustawie o rachunkowości dostosowujące jej brzmienie do nowego Prawa przedsiębiorców. Są to głównie odwołania do nowych ustaw ze wskazaniem ich nazwy i dziennika ustaw.
- Ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (poz. 723). Podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2009 r. znajdują się na liście podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Sejm uchwalił nową ustawę, która ma zastąpić dotychczasowe regulacje. Biura będą miały tylko trzy miesiące na zapoznanie z nowymi przepisami i wdrożenie nowych procedur.

W związku z tymi zmianami wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę, która zawiera opis wszystkich zmian podatkowych i bilasowych, które mają wpływ na zamknięcie 2018 r. Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

- jak przekazać sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej,
- jak wypełnić obowiązki dokumentacyjne oraz sprawozdawcze w zakresie cen transferowych,
- jak wykorzystać środki pozostające na rachunkach VAT „Podzielona płatność” i gdzie wykazać je w sprawozdaniu finansowym,
- jakie są ograniczenia w zaliczaniu do kosztów wydatków na nabycie usług niematerialnych,
- jakie są ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu korzystania z opłat i należności licencyjny,
- jak prawidłowo rozdzielić przychody i koszty podatkowe na związane z działalnością podstawową oraz na wynikające z zysków kapitałowych,
- jak prawidłowo sporządzić plik JPK_VAT oraz pliki JPK przekazywane organom podatkowym na żądanie,
- jak obliczać koszty finansowania dłużnego zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie regulacji zastępujących przepisy o tzw. cienkiej kapitalizacji,
- jakie są nowe zasady zaliczania wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów,
- jak zmieniły się zasady opodatkowaniu przy podziale spółek przez wydzielenie,
- jakie są zasady ochrony danych w działach księgowych.

W tej książce prezentujemy:

- szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym a podatkowym;
- szczegółowe omówienie (wraz z licznymi przykładami) wierszy pozostałych elementów sprawozdania finansowego;
- ponad 30 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych (czyli jakie zagadnienia można, a jakich nie można do nich zakwalifikować). Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt zamknięcia roku (np. poprzez odnoszenie danej operacji do konkretnej deklaracji rocznej) oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym;
- przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat” z części III „Pozostałe elementy sprawozdania” do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia”;
- pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny itd.);
- szczegółowe omówienie zamknięcia roku w kontekście sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych sporządzanych przez płatników: oświadczenie PIT-2, deklaracja PIT-4R, deklaracja PIT-8AR, informacja PIT-11, informacja PIT-8C, informacja IFT-1R,
- szczegółowe omówienie zamknięcia roku w kontekście sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych sporządzanych przez osoby fizyczne: PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT39;
- szczegółowe omówienie deklaracji rocznych z CIT: CIT-8 , CIT-D, CIT-ST, CIT-6AR, CIT-6R, CIT-10Z;
- szczegółowe omówienie zmian w cenach transferowych, łącznie z deklaracjami CIT-TP, CIT-R; jak również raportem CbC i powiadomieniem CbC-P.

W książce znajdą Państwo również:

- harmonogram prac związanych z zamknięciem 2018 r.,
- czynności „techniczne” związane z zamknięciem roku obrotowego (zasady weryfikowania uprawnień jednostki do sporządzania sprawozdania finansowego, sprawdzenie – weryfikacja – uprawnień do stosowania uproszczeń w sprawozdaniu finansowym dla jednostek mikro oraz jednostek małych, uzyskanie decyzji o wyborze biegłego rewidenta przez organ uprawniony, podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r., czynności związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji);
- listę procedur weryfikujących rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za zakończony rok;
- listę procedur weryfikujących rozliczenia VAT za zakończony rok;
- listę kontrolną sprawdzającą kompletność wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- listę kontrolną dokumentów i działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia badania w obszarze poszczególnych elementów bilansu oraz rachunku zysków i strat;
- listę kontrolną sprawdzającą kompletność zestawienia zmian w kapitale;
- listę kontrolną sprawdzającą kompletność dodatkowych informacji i objaśnień;
- schemat postępowania w razie zmiany zasad (polityki) rachunkowości;
- schemat postępowania w przypadku popełnienia błędów w latach ubiegłych;
- różne limity i wskaźniki;
- zagadnienie zamknięcia VAT (np. czynności podlegające VAT i moment powstania obowiązku podatkowego – uzgodnienia, możliwość korekty zwiększającej VAT naliczony, korekta VAT należnego – złe długi itd.);
- zagadnienie zamknięcia CIT (wyszczególnienie czynności pozwalające na weryfikację zaksięgowanych operacji, uzgodnienie obrotów VAT za cały rok do przychodu wykazanego za 2018 r., analiza pozycji kosztowych i podobnych itd.).