Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

Marian Wolanin


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381985192
Rok wydania: 2021

Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości

Publikacja Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości, stanowi bogate omówienie reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zagadnień w zakresie scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy.

Kolejne, 4. wydanie zostało uaktualnione o najnowsze orzecznictwo SN i NSA oraz uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, zarówno przepisów prawa materialnego, jak i procedury, w tym ustawę z 16.4.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która dotyczy usprawnienia realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, co ma przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

W ustawie znalazły się między innymi takie rozwiązania, jak:

uproszczone (ryczałtowe) opłaty za materiały do prac geodezyjnych,
możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – a wymaganego zgłoszenia pracy będzie można dokonać w ciągu 5 dni,
zgłoszenia tyczeń obiektów budowlanych przestaną być wymagane,
dostępność osnowy geodezyjnej online i bez opłat,
mniej formalności na linii geodeta‒starostwo powiatowe, co pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne materiały.
Autor stara się odpowiedzieć na pytania i wątpliwości, które pojawiły się przy stosowaniu nowych przepisów.

Poza tym w publikacji poruszono m.in. takie kwestie jak:

rodzaje i cel podziałów nieruchomości,
podział nieruchomości leśnych i rolnych,
podział nieruchomości na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
podział nieruchomości na terenach nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
podział budynków i nieruchomości zabytkowych,
podział nieruchomości bez decyzji podziałowej,
wydzielenie działek gruntu pod drogi publiczne,
połączenie nieruchomości w celu ponownego ich wydzielenia,
przedmiot scalenia i podziału nieruchomości,
warunki scalania i podziału nieruchomości,
postępowanie scaleniowo-rozdziałowe,
uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości.
Wyjaśniono również prawne kryteria dopuszczalności tworzenia działek gruntu nadających się do zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami ich nabywców.

Uwzględniając orzecznictwo SN i NSA oraz wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa cywilnego i administracyjnego w zakresie nieruchomości, autor przedstawił reguły wykładni przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące podziałów nieruchomości, a także scalania nieruchomości o niekorzystnych warunkach zagospodarowania i ponownego ich podziału na działki gruntu nadające się do zabudowy a także rozgraniczenia nieruchomości.