Polityka rachunkowości 2021 Beck Cellary

Polityka rachunkowości 2021 Beck Cellary Do książki dołączona została płyta CD ze wzorem polityki rachunkowości

Komentarz do zakładowego planu kont funkcjonującego w budżecie, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Od 1.1.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zastąpi ono rozporządzenie z 5.7.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 760).
Zmiany w szczególności dotyczą:
-
- dodania do katalogu definicji pojęcia jednostki nadrzędnej;
- dopuszczenia prowadzenia ewidencji prowadzonej na kontach pozabilansowych w inny sposób niż określony w załączniku Nr 3, ustalony przez jednostkę pod warunkiem, że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów;
- zmiany w sprawozdawczości finansowej, w tym dodania informacji dodatkowej powodującej dostosowanie ewidencji do tych zmian;
- dostosowania zasad budowy zakładowego planu kont, zwłaszcza ewidencji pozabilansowej oraz funkcjonowania konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”, do specyficznych zasad funkcjonowania niektórych systemów informatycznych, przede wszystkim platformy informatycznej SAP;
- zmiany opisu funkcjonowania kont: 226 „Należności długoterminowe”, 245 „Wpływy do wyjaśnienia”, 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” oraz 870 „Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego”.

W związku z tymi zmianami i nowymi interpretacjami Ministerstwa Finansów wydawnictwo C.H. Beck wydało książkę Polityka rachunkowości 2018.
W książce szczegółowo skomentowano funkcjonowanie wszystkich kont dla JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, opierając się o przepisy funkcjonujące od stycznia 2018 r. To właśnie komentarz do zakładowego planu kont stanowi główną część tej książki (liczy około 200 stron). Książka o polityce rachunkowości na 2018 rok zawiera również przykładowy wzór zarządzenia kierownika jednostki ustalającego zasady (politykę) rachunkowości oraz wzór załącznika dotyczącego metod wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku finansowego. Wzorcowy opis funkcjonowania wszystkich kont zamieszczony w książce z pewnością pomoże księgowym w modyfikacji „starego” ZPK w celu dostosowania go do nowych wytycznych.

W stosunku do wydania z 2016 r. książka Polityka rachunkowości została uzupełniona o informacje dotyczące:
-
- zmian w ewidencji wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13.10.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911),
- zmian wprowadzonych aktualizacjami ustawy o rachunkowości,
- zmian wprowadzonych przez KSR Nr 11 „Środki trwałe”,
- zmian wprowadzonych nowym rozporządzeniem w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, obowiązującym dla celów ewidencyjnych od 1.1.2018 r.