Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski
Bestseller

Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski

Piotr Ciszewski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381983259
Rok wydania: 2020

Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski

Książka „Pomoc materialna dla uczniów" jest poświęcona tematyce pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomocy o charakterze motywacyjnym wypłacanej w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Publikacja zawiera chronologiczny układ działań niezbędny przy udzielaniu i wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Przeznaczona jest głównie dla osób zajmujących się udzielaniem świadczeń pomocy i ewentualnych świadczeniobiorców.
W książce znajdziesz opis zmian wprowadzonych w 2019 r. i dotyczących dotacji na wypłatę świadczeń dla uczniów i terminów składania wniosków. Od 1.1.2019 r. – zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – zmianie uległ wkład własny gmin na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Nowe przepisy uzależniają wysokość wkładu własnego gminy od jej pozycji finansowej mierzonej wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie. Te zmiany zostały także uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. poz. 554), w którym określono też terminy przekazywania dotacji celowej w transzach. Ponadto w wyniku zmian wprowadzonych w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty od 1.9.2019 r. świadczenia pomocy materialnej nie przysługują już uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkól publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, zaś uprawnionymi do korzystania z pomocy materialnej są słuchacze branżowych szkół II stopnia. Ustawodawca w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty przewidział także nowy termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego.

Książka zawiera ponadto opis zmian wprowadzonych w kodeksie postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), które to zmiany określają nowe obowiązki organu w zakresie RODO.

W publikacji znajdziesz wyciąg z 12 najważniejszych aktów prawnych dotyczących pomocy materialnej dla ucznia.
Publikacja została podzielona na następujące zagadnienia tematyczne:
Rodzaje pomocy i źródła ich finansowania,
Beneficjenci pomocy socjalnej i motywacyjnej,
Kryteria i procedury przyznawania świadczeń,
Formy przyznawania i wysokości pomocy,
Zwolnienie z podatku dochodowego,
Wzory dokumentów (w tym regulamin udzielania pomocy).
Dzięki tej publikacji dowiesz się:
jakie są obowiązki podatkowe płatników świadczeń dla uczniów,
jakie znaczenie ma miejsce zamieszkania dla przyznania pomocy,
jak obliczyć i udokumentować dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium,
jakie działania należy podjąć w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania stypendium,
jakie koszty udziału w zajęciach edukacyjnych mogą być pokryte przez JST,
jakie sytuacje uprawniają do otrzymania zasiłku szkolnego,
ile wkładu własnego dana gmina musi przeznaczyć na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w danym roku,
jak wygląda postępowanie w sprawie przyznania stypendiów,
co musi być w treści decyzji przyznającej i odmawiającej prawa do stypendium,
jakie obowiązki ciążą na gminie w związku z RODO,
jakie są działania organów przyznających świadczenia w zakresie ochrony danych osobowych uczniów i rodziców,
czy świadczenia pomocy materialnej dla uczniów są zwolnione z podatku dochodowego.
O praktycznym wymiarze tej książki stanowią liczne odpowiedzi na pytania oraz zbiór rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów. Do książki dołączono płytę CD z 37 wzorami dokumentów związanych z udzielaniem pomocy materialnej (zawiadomienia, oświadczenia, decyzje, uchwały i regulaminy – również w zakresie RODO). Ponadto znajdziesz wyciąg z 12 najważniejszych aktów prawnych dotyczących pomocy materialnej dla ucznia.