Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

Aleksandra Kaźmierczak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043409
Rok wydania: 2017

Poradnik dla służb bhp zadania uprawnienia odpowiedzialność z suplementem elektronicznym

Książka dla służb bhp jest z suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce – związane z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, środkami ochrony indywidualnej, przykładowe opracowanie „Instrukcji postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do pracy lub z pracy”, rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby, karta ewidencyjna wyposażenia, karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, skierowanie na badania lekarskie, oświadczenie na wyrażenie/niewyrażenie zgody na zalecane szczepienie ochronne, wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, oświadczenie przełożonego pracownika – przygotowane w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań. Dodatkowo w suplemencie zamieszczono ujednolicone teksty podstawowych aktów prawnych niezbędnych w pracy służb bhp. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
Głównym celem pracowników służby bhp jest wsparcie pracodawcy w zakresie organizacji ochrony pracy. Wymaga to znajomości procedur, szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia oraz biegłej znajomości przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Niniejsza publikacja powstała z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, aby wspomóc ich w codziennej pracy i w skutecznym wywiązywaniu się z powierzonych im obowiązków.
Autorka szczegółowo omawia zadania i uprawnienia pracowników służby bhp zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie bhp, w tym m.in.:
- organizowanie działalności profilaktycznej w celu zapobiegania zagrożeniom zawodowym,
- dbanie o poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników,
- przeprowadzanie kontroli stanowisk pracy, występowanie do pracodawcy z wnioskiem o ukaranie pracownika, który w rażący sposób narusza przepisy bhp,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- udział w postępowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy oraz obowiązek sporządzania niezbędnej dokumentacji powypadkowej,
- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Zawarte w książce wskazówki i informacje będą pomocne przy kontroli przez uprawnione organy kontroli warunków bhp, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Urząd Dozoru Technicznego.