Postępowanie administracyjne 2012 Kazusy i Ćwiczenia

Postępowanie administracyjne 2012 Kazusy i Ćwiczenia

Robert Suwaja


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Isbn: 9788376208367
Rok wydania: 2011

Postępowanie administracyjne 2012 Kazusy i Ćwiczenia

Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe i kompleksowe ujęcie zagadnień postępowania administracyjnego przy wykorzystaniu najnowszego dorobku nauki prawa o postępowaniu administracyjnym oraz praktyki orzeczniczej, zarówno organów administracji publicznej, jak i Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Układ podręcznika został pomyślany tak, aby stanowił on podręczne narzędzie do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu postępowanie administracyjne i z założenia nie może zastąpić takich pomocy naukowych, jak: podręczniki przedmiotowe, opracowania monograficzne, komentarze do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zbiory orzecznictwa sądowego. Każda jednostka redakcyjna (poza oczywiście wstępnymi rozważaniami) składa się z czterech części, dzięki którym student otrzymuje:
a) syntetyczny opis prezentowanej instytucji,
b) przykłady jej zastosowania w praktyce,
c) zadania dla studenta związane z praktycznym zastosowaniem omawianej instytucji procesowej,
d) wykaz najważniejszych orzeczeń.

Na końcu każdego rozdziału znajduje się wykaz literatury użytej w danej części. Treść podręcznika stanowią opracowane zagadnienia uregulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego, jednakże w odmiennej niż przewiduje to ustawa kolejności. Przyjęto bowiem założenie, że dla lepszego przyswojenia całokształtu przebiegu postępowania administracyjnego konieczna jest w pierwszej kolejności prezentacja przedmiotowego i podmiotowego zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, a następnie ukazanie przebiegu (toku) postępowania w ujęciu czasowym od jego wszczęcia aż po zakończenie. Wszystkie postacie i organy występujące w treści przykładów (poza przykładami cytowanymi z orzecznictwa) oraz w szczególności zadań są oczywiście fikcyjne, a ich podobieństwo do rzeczywistych osób i zdarzeń jest przypadkowe. Podręcznik przeznaczony jest głównie jako pomoc dydaktyczna dla studentów na kierunkach prawo i administracja, a także służb porządku publicznego, zarządzania publicznego, przedsiębiorczości, ekonomii, bankowości i finansów publicznych oraz dla pracowników służby cywilnej i samorządu terytorialnego.