Postępowanie dowodowe i wnioski dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Błoński


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325575335
Rok wydania: 2015

Postępowanie dowodowe i wnioski dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Niniejsza publikacja dotycząca postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. podzielona została na dwie części:
Część I to praktyczny komentarz dotyczący postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym (po nowelizacji) oraz odpowiednio przyporządkowane do każdego z tematów orzecznictwo, które obrazuje funkcjonowanie prawa dowodowego w praktyce (m.in. art. 167–242, 352, 368–370, 388–397, 452 KPK).
Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), które weszły w życie 1.7.2015 r.
Nowelizacja z 2015 r. w zakresie postępowania dowodowego i wniosków dowodowych dotyczy:

- inicjatywy dowodowej i gromadzenia dowodów, a także dowodów prywatnych;
- dostępu do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym,
- niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej;
- warunków przeprowadzania dowodów z urzędu przez organy procesowe prowadzące postępowanie;
- niedopuszczalności przeprowadzenia i wykorzystania dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego;
- prawa zadawania pytań w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przez członków składu orzekającego;
- wprowadzenia trybu zaskarżenia decyzji w przedmiocie ujawnienia tajemnic o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” oraz tajemnic związanej z wykonywaniem określonego zawodu lub pełnieniem określonej funkcji;
- zakresu opinii biegłego, która powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy stan ten pozwala oskarżonemu na udział w postępowaniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, a w razie potrzeby także stwierdzenia co do okoliczności wymienionych w art. 93b KK;
- uzyskania informacji dotyczącej osoby oskarżonego z systemu teleinformatycznego, na temat jego stosunków majątkowych i źródeł dochodu, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych.

Część II to Wzory pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. pozew z wnioskami dowodowymi, wniosek dowodowy, odpowiedź na akt oskarżenia wraz z wnioskami dowodowymi).
Publikacja przede wszystkim umożliwia skuteczne przygotowanie się pełnomocników i obrońców stron do przeprowadzania wniosków dowodowych tak aby skutecznie poprzeć swoje racje oraz twierdzenia i zakończyć sukcesem dla reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne.
Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie zgłaszać wnioski dowodowe, a z drugiej strony jak wykorzystywać przepisy procedury karnej aby skutecznie zablokować wnioski dowodowe strony przeciwnej.
Prezentowana książka:

- radcom prawnym i adwokatom dzięki praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych oraz pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym,
- aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem,
- aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do właściwego wykonywania zawodu,
- będzie przydatna także sędziom, prokuratorom oraz referendarzom sądowym,
- zawiera wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień.