Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Roman Hauser


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325568351
Rok wydania: 2014

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

W Komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany ustawodawcze wynikające m.in. z ustawy z 11.10.2013 r., dotyczące m.in.:
- właściwości miejscowej organu egzekucyjnego,
- zmiany katalogu należności pieniężnych państw członkowskich, które podlegają egzekucji administracyjnej,
- rezygnacji z potrzeby uzyskiwania zgody wierzyciela na zwolnienie z egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego,
- odrębnej procedury wnoszenia i rozpatrywania podań, do rozpatrzenia których właściwy jest organ państwa członkowskiego lub państwa trzeciego,
- rezygnacji z konieczności uzyskania zgody wierzyciela w sprawach wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
- rezygnacji z wymogu opatrywania przez wierzyciela tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową oraz podpisem, a także dołączania do tytułu wykonawczego dowodu doręczenia upomnienia celem umożliwienia przekazywania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego drogą elektroniczną,
- rozliczenia z państwem członkowskim lub państwem trzecim wydatków,
- wprowadzenia obowiązku organu egzekucyjnego do informowania zobowiązanego o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego i podejmowania jednocześnie czynności egzekucyjnych.

Zmiana wchodzi w życie 21.11.2013 r. oraz 7.11.2014 r. ustawy z 25.7.2014 r., która wyłącza spod egzekucji dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
Zmiana weszła w życie 18.9.2014 r. ustawy z 5.6.2014 r., która dodała art. 128 § 1a, stanowiącym że postanowienie o obowiązku objętym tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego zawiera także wskazanie przybliżonej kwoty kosztów wykonania zastępczego.
Zmiana weszła w życie 12.7.2014 r.

Komentarz kierowany jest w szczególności do adwokatów oraz radców prawnych zajmujących się omawianą tematyką, prokuratorów, sędziów, komorników, notariuszy, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.