Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładu

Książka z postępowania sądowoaadministracyjnego jest polecana zarówno jako podstawowy podręcznik dla studentów administracji, jak i dla studentów prawa. Dobór omawianych zagadnień został zdeterminowany profilem studiów administracyjnych oraz wyzwaniami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w praktyce przyszłym pracownikom administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Podręcznik może także stanowić pomoc dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej.
Książka Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu stanowi opracowanie dotyczące problematyki polskiego postępowania sądowoadministracyjnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono zagadnienia:

- sądowej kontroli działalności administracji publicznej,
- prawnych form działania organów administracji publicznej kontrolowanych przez sądy administracyjne,
- środków prawnych inicjujących sądową kontrolę działalności administracji publicznej – skarga, sprzeciw, wniosek,
- procesowej pozycji organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym,
- orzeczeń wojewódzkiego sądu administracyjnego kończących postępowanie w sprawie,
- środków zaskarżania orzeczeń sądów administracyjnych,
- zbiegu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

Podręcznik uwzględnia zmiany wynikające z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw dotyczące instytucji milczącego załatwienia sprawy, ponaglenia, postępowania uproszczongo czy też mediacji administracyjnej. Walorami publikacji Postępowanie sądowoadministracyjne zarys wykładusą przede wszystkim:

- dogmatyczno-prawna charakterystyka i analiza poszczególnych instytucji procesowych, uzupełniona o tezy z orzecznictwa sądów administracyjnych,
- oraz przejrzyste rozwiązania graficzne ułatwiające zapamiętywanie informacji – liczne tabele, schematy, wykresy i diagramy.