Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji Nowe regulacje prawne od 20 lutego 2021 roku
Bestseller

Zmiany w kosztach postępowania egzekucyjnego w administracji Nowe regulacje prawne od 20 lutego 2021 roku

129 zł 109,41 zł

Łukasz Sadkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381982740
Rok wydania: 2020

Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego

Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy nowe regulacje prawne związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w administracji, wprowadzone ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553 ze zm.), które wchodzą w życie 20 lutego 2021 r. Potrzeba zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w części dotyczącej kosztów egzekucyjnych wynikała z wydanego w dniu 28 czerwca 2016 r. wyroku (SK 31/14, Legalis), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny:
art. 64 § 1 pkt 4 i § 6 ustawy – z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą zakazu nadmiernej ingerencji w związku z art. 64 ust. 1 i art. 84 Konstytucji RP,
art. 64 § 8 ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości obniżenia opłaty, o której mowa w art. 64 § 1 pkt 4 ustawy, i opłaty manipulacyjnej w razie umorzenia postępowania z uwagi na dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych – z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą zakazu nadmiernej ingerencji w związku z art. 64 ust. 1 i art. 84 Konstytucji RP.
Jednocześnie w uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny wskazał, że dla właściwej realizacji wyroku konieczna jest interwencja ustawodawcy, czego wynikiem jest powyższa nowelizacja.

Publikacja dotyczy zatem utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych.

W książce Autor szczegółowo omawia wprowadzone zmiany z odwołaniem do celów i założeń nowelizacji, ale i ratio legis oraz wskazań ustawodawcy. Publikacja zawiera liczne tabele porównawcze wybranych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przed i po wprowadzonych zmianach. Ponadto w książce wskazano również na wypracowane w orzecznictwie poglądy, które mimo zmian zachowają swoją aktualność.

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

Jak naliczać koszty egzekucyjne do czasu wprowadzenia nowych regulacji tj. do dnia 20 lutego 2021 r.?
Jak realizować w praktyce wskazania płynące z wyroku TK z dnia 28 czerwca 2016 r. dotyczącego kosztów egzekucyjnych?
Od kiedy stosować nowe zasady naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych?
Jak naliczać koszty egzekucyjne według nowych regulacji prawnych, w tym opłaty manipulacyjne i opłaty egzekucyjne?
W jakich sytuacjach koszty egzekucyjne ponosi wierzyciel?
Jaki jest mechanizm zwrotu kosztów egzekucyjnych, kto i w jaki sposób winien je zwrócić w razie niezgodnej z prawem egzekucji?
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników organów administracji publicznej zajmującej się egzekucją administracyjną i to zarówno po stronie wierzyciela, jak i organu egzekucyjnego. Będzie ona również pomocna w pracy kancelarii i biur prawnych obsługujących podmioty zaangażowanie w procedury egzekucyjne w administracji.