Praktyka stosowania zmian z 2018 roku w podatkach dochodowych
Bestseller

Praktyka stosowania zmian z 2018 roku w podatkach dochodowych

119 zł 102.93 zł

Prawo w praktyce


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381583558
Rok wydania: 2019

Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych

W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Była to najobszerniejsza zmiana przepisów w zakresie CIT i PIT od wielu lat. Zmiany dotyczyły m.in.: zwiększenia limitu 50% kosztów dla twórców, zasad opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej, oddzielenia dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika, ograniczenia zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na usługi niematerialne, niedostatecznej kapitalizacji, zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowania przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych, zaliczania do kosztów odsetek w związku z lewarowanymi zakupami udziałów, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów opłat licencyjnych, cen transferowych i wielu innych.

Dodatkowo w 2018 r. pojawiły się kolejne zmiany w CIT i PIT, które w dużej części poprawiały błędy legislacyjne, jakie wiązały się z wejściem w życie ustawy z 27.10.2017 r. Chodzi o ustawę z 15.6.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291). Zmiany dotyczyły m.in. przychodów z tytułu własności nieruchomości komercyjnych oraz zasad amortyzacji dziedziczonych przedsiębiorstw.

W związku z tymi zmianami wydawnictwo C.H.Beck przygotowało książkę:

Praktyka stosowania zmian z 2018 r. w podatkach dochodowych

W związku z tym, że książka przedstawia linię interpretacyjną organów podatkowych w zakresie wszystkich najważniejszych zmian z 2018 r., będzie ona przydatnym narzędziem przy zamknięciu ksiąg i rozliczeniu podatku za 2018 r.

Znajdą w niej Państwo odpowiedzi na wiele praktycznych wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi za 2018 r., m.in.:

I. Podział przychodów i kosztów na kapitałowe i pozostałe

do jakiego źródła należy zaliczyć odsetki powstałe w związku z zaciągnięciem pożyczki,
jak zidentyfikować, które z licencji są bezpośrednio związane z przychodami niezaliczonymi do zysków kapitałowych,
do jakiego źródła przychodów należy zaliczać przychody ze zbycia praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie,
do którego źródła przychodów należy zaliczać różnice kursowe,
jak obliczyć „klucz przychodowy", według którego należy podzielić koszty związane z przychodami z obu źródeł;
II. Przychody z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy

czy opodatkowaniu podlega sprzedaż udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia;
III. Niedostateczna kapitalizacja

czy nowe zasady należy stosować do pożyczek udzielonych przed 1.1.2018 r.,
czy nowe przepisy w zakresie niedostatecznej kapitalizacji należy stosować do wszelkiego rodzaju kosztów finansowych, a nie tylko odsetek,
czy limity 30% podatkowej EBITDA oraz 3 000 000 zł należy stosować łącznie czy zamiennie,
czy odsetki od nieuregulowanych terminowo zobowiązań handlowych podlegają ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji,
czy niedostateczną kapitalizację stosuje się do kosztów finansowania związanego z uczestnictwem w schematach scentralizowanego zarządzania środkami pieniężnymi (tzw. cash pooling);
IV. Usługi niematerialne

czy wydatki z tytułu usług pośrednictwa sprzedaży podlegają limitowi w zaliczaniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów,
czy wypłata wynagrodzenia w zamian za oddelegowanie członka zarządu podlega limitowi,
czy usługi doradcze, takie jak w szczególności przegląd posiadanego przez klientów wnioskodawcy oprogramowania i rozwiązań IT, analiza procesów biznesowych czy ocena i opis ryzyka związanego z realizacją projektów informatycznych, zaliczają się do katalogu usług podlegających limitowi,
czy wydatki za samo korzystanie z oprogramowania podlega limitowi,
czy limitowi podlegają usługi controllingu personalnego (polegającego na bieżącym analizowaniu liczby pracowników i przyznanego na ten cel budżetu), usługi rozwoju pracowników, w tym zapewnienia rozwoju kwalifikacji personelu zgodnie ze strategią korporacji (szkolenia, plany rozwoju, ścieżki rozwoju kadry menedżerskiej i specjalistycznej itd.), a także usługi wsparcia pracowników, szczególnie w zakresie mediacji między pracownikami i realizacji działań rozwojowych,
jakie są ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów usług prawnych;
V. Ceny transferowe

jak ustalić progi dokumentacyjne dla zakładu zagranicznego podmiotu,
czy wydłużenie terminu spłaty pożyczki wymaga omówienia w ramach aktualizacji dokumentacji,
czy udział w kapitale należy utożsamiać z udziałem w zarządzaniu dla celów ustalenia powiązań;
VI. Specyficzne ograniczenia kosztów

kiedy opłaty za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów,
czy odsetki od kredytu na nabycie udziałów mogą być odliczone od przychodu;
VII. Podatek od powierzchni komercyjnych

jak obliczyć podstawę opodatkowania powierzchni komercyjnych,
czy podstawę opodatkowania zwiększają windy lub inne urządzenia znajdujące się w budynku,
kiedy budynek nie podlega podatkowi jako wykorzystywany na własne potrzeby,
pod jakimi warunkami można otrzymać zwrot zapłaconego podatku;
VIII. Podwyższone koszty uzyskania przychodów

kto ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów,
jak wyodrębnić wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich;
IX. Programy motywacyjne

jak zmieniły się zasady opodatkowania programów motywacyjnych,
czy zmiany dotyczą wszystkich typów programów,
jak opodatkować otrzymanie akcji fantomowych,
kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku przyznania opcji na akcji;
X. Ryczałt ewidencjonowany – dochody z najmu

czy można korzystać z ryczałtu, prowadząc jednocześnie inną działalność gospodarczą,
jakie znaczenie ma okres wynajmu i liczba wynajmowanych lokali.