Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie Stahl

Małgorzata Stahl


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606578
Rok wydania: 2019

Prawo administracyjne pojęcia instytucje zasady w teorii i orzecznictwie Stahl

Książka z prawa administracyjnego omawia wszystkie najważniejsze pojęcia, zasady i instytucje prawa administracyjnego, w tym m.in.:
- pojęcia administracji i prawa administracyjnego, władztwa administracyjnego, władzy dyskrecjonalnej, publicznych praw podmiotowych, sankcji, dóbr publicznych;
- zasady demokratycznego państwa prawnego, ochrony godności człowieka, legalności, proporcjonalności, jawności, dobrej administracji;
- źródła prawa administracyjnego i jego wykładnię.
W książce Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady objaśniono ponadto zagadnienia ustroju administracji rządowej, centralnej i terenowej oraz samorządu terytorialnego, system podmiotów administrujących i powiązania między nimi, prawne formy działania administracji publicznej oraz kontrolę jej działalności. Omówienie najważniejszych zagadnień teorii prawa administracyjnego, a także prawa ustrojowego jest uzupełnione o ilustrujące je wypisy z literatury i orzecznictwo.