Prawo autorskie Zarys problematyki

Prawo autorskie Zarys problematyki

Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.:
treść autorskich praw osobistych i majątkowych,
dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów,
ochronę prawną wizerunku,
prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów.
Publikacja zawiera także analizę wiążących Polskę umów międzynarodowych w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych; wskazane są dyrektywy unijne i ich wpływ na polskie przepisy, a także ważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE służące wykładni prawa unijnego i przez to polskiego.