Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów

Anna Kornecka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381587396
Rok wydania: 2019

Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach rozwiązania najczęściej zadawanych pytań i praktycznych problemów

Książka z prawa budowlanego adresowana jest głównie do inwestorów i projektantów, a także pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Książka Prawo budowlane wyd. Beck stanowi przywołanie i rozwiązanie istniejących w praktyce pytań i problemów związanych z projektowaniem, uzyskiwaniem wymaganych decyzji oraz przebiegiem postępowań administracyjnych z dziedziny prawa budowlanego. Prawo budowlane to dość skomplikowana dziedzina, w której coraz trudniej poruszać się zarówno samym inwestorom, jak i wyspecjalizowanym uczestnikom procesu inwestycyjno-budowlanego a szczególnie urzędnikom wydziałów nieruchomości czy geodezji.
Z myślą o nich powstała książka oparta na doświadczeniach zdobytych w procesie doradztwa przez prawników na rzecz osób realizujących inwestycje budowlane oraz prowadzących postępowania administracyjne w tym zakresie.
Proces inwestycyjno-budowlany jest przede wszystkim uwarunkowany zagadnieniami o charakterze technicznym, ale dotyka wielu zakresów prawnych w tym prawa cywilnego czy prawa karnego. Jednak to prawo administracyjne jest obszarem regulacji prawnych, który przejął kształtowanie tego procesu tak dalece, że obecnie niemal na równi z względami technicznymi decyduje o jego przebiegu. To od przepisów prawa budowlanego zależy często czy dany cel można będzie w danym miejscu zrealizować jako inwestycję budowlaną.
Przepisy prawa budowlanego należą do tych regulacji, które podlegają ciągłym nowelizacją i są powiązane z licznymi rozporządzeniami. Ponadto, istotnym elementem kształtowania się rozumienia obowiązujących przepisów stało się orzecznictwo sądów administracyjnych sprawujących kontrolę nad wykonywaniem kompetencji przez te organy. Wszystko to spowodowało, iż obecnie w procesie projektowania, budowy oraz użytkowania obiektów budowlanych występuje wiele problematycznych zagadnień prawnych, których cześć zostanie przybliżona i omówiona w niniejszej książce. Jednocześnie autorzy książki Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach zaproponowali najlepsze ich zdaniem sposoby rozwiązania poruszanych problemów. Książka odpowiada m.in. na następujące pytania:

Czy do zgłoszenia należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy?
Czy organy mogą udostępniać prywatne projekty budowlane do wglądu osobom zainteresowanym?
Czy na gruntach rolnych budować może tylko rolnik?
Czy na zabudowę balkonu potrzeba pozwolenia na budowę?
Czy roboty polegające na zabudowie loggi wymagają zgłoszenia czy pozwolenia na budowę?
Czy w zakresie przedłożenia decyzji konserwatora zabytków, organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien wezwać inwestora w drodze postanowienia z art. 35 ust.3 PrBud?
Czy odebranie korespondencji w trakcie trwania postępowania administracyjnego przez dorosłego domownika bądź sąsiada, uważa się za skuteczne doręczenie?
Na kogo mają być wystawione warunki, opinie i uzgodnienia do wniosków o ZRID? Na wójta/burmistrza/prezydenta miasta, czy gminę?
Czy właściciel lokalu ma obowiązek zezwolić na wejście do swojego lokalu w celu usunięcia np. awarii?
Czy inwestor ma obowiązek legitymowania się prawem do dysponowania gruntem w przypadku postępowania z art. 51 PrBud?
Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

zebrane w jednym miejscu wszelkie informacje o interpretacji przepisów prawa budowlanego,
praktyczną pomoc dla praktyków w dziedzinie inwestycji budowlanych,
wskazanie sposobów rozstrzygnięć w postaci pytań i odpowiedzi z przytoczeniem przepisów i orzecznictwa.