Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski

Prawo budowlane Komentarz Wierzbowski

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, prezentując również merytoryczną analizę jego uprawnień i obowiązków.

Na uwagę zasługują także praktyczne rady, jak uniknąć komplikacji łączących się z koniecznością uwzględniania wymagań stawianych przedsięwzięciom inwestycyjnym, m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa autorskiego czy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione rozważania wzbogaca najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.

W publikacji omówiono zmiany w Prawie budowlanym, które weszły w życie m.in. 19.09 i 31.07.2020 r. Nowe regulacje przyczyniły się do wprowadzenia:

ułatwień w pozyskiwaniu pozwolenia na budowę poprzez uproszczenie procedur;
podziału projektu budowlanego na trzy części – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny;
zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
zmian ułatwiających inwestorom ustalenie, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę;
uproszczonego postępowania legalizacyjnego dla starych samowoli budowlanych;
zamkniętego katalogu robót budowlanych dla których wymagane jest ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego;
pięcioletniego terminu do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.